Placeholders logotyp, till startsidan

Utredning

Då Säkerhetspolisen är en säkerhetstjänst med polisiära befogenheter ingår det i myndighetens uppdrag att utreda brott. Den brottslighet Säkerhetspolisen utreder handlar främst om brott mot Sveriges säkerhet, terroristbrott och brott mot personer i den centrala statsledningen.

Alt

För att utreda brottslighet bedriver Säkerhetspolisen förundersökningar. Dessa leds av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.

Säkerhetspolisens mål är att förhindra allvarlig brottslighet innan den genomförs. Detta innebär att myndigheten ofta ingriper så tidigt som möjligt när vi får in information om misstänkt brottslighet. Till följd av det är de brottsrubriceringar Säkerhetspolisen utreder många gånger så kallat osjälvständiga brottsformer. Det betyder att gärningspersonens avsikt utreds, det vill säga förberedelse, anstiftan eller stämpling till att begå allvarlig brottslighet.

Säkerhetspolisens arbete handlar om att avbryta, förhindra och reducera hotaktörers möjlighet att begå brott

Denna typ av brottslighet är ofta svår att juridiskt bevisa. Men Säkerhetspolisens arbete handlar om att avbryta, förhindra och reducera hotaktörers möjlighet att begå brott, varför fällande domar inte alltid är huvudsyftet med en brottsutredning som genomförs av Säkerhetspolisen. Det viktiga är att vi på ett effektivt sätt avbrutit verksamheten innan ett allvarligt brott såsom terrordåd eller spionage har genomförts.

Ytterligare en aspekt av Säkerhetspolisens brottsutredande arbete är att mycket av den information myndigheten har tillgång till är säkerhetskänslig underrättelseinformation. Denna information kan inte alltid användas i en förundersökning då den i så fall skulle riskera att avslöja detaljer om myndighetens arbetsmetoder för våra motståndare.

Ur Förordning (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen:

3 § Säkerhetspolisen ansvarar för att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet samt utreda och beivra brott av följande slag:

  • brott mot 18 eller 19 kap. brottsbalken eller annat brott mot Sveriges säkerhet, i fråga om brott mot medborgerlig frihet dock endast om det finns särskilda skäl för det
  • brott mot lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall
  • brott mot lagen (2003:148) om straff för terroristbrott
  • brott mot lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet
  • sådana brott mot 13 kap. brottsbalken som har syftat till att framkalla fara för Sveriges säkerhet eller att allvarligt hota eller skada centrala samhällsfunktioner
  • företagsspioneri eller olovlig befattning med en företagshemlighet, om det finns anledning att anta att gärningen har begåtts på uppdrag av eller har understötts av en främmande makt eller av någon som har agerat för en främmande makts räkning
  • brott där våld, hot eller tvång har använts för politiska syften, om brottet har riktat sig mot någon för vars personskydd Säkerhetspolisen ansvarar eller om gärningen har riktats mot ett särskilt viktigt samhällsintresse
  • brott som rör sanktionslagstiftning, krigsmateriel eller produkter med dubbla användningsområden, dock endast brott som har anknytning till verksamhet som Säkerhetspolisen har till uppgift att förebygga och förhindra

Om Säkerhetspolisen i samband med verksamhet som anges i första stycket 1-4 eller 6 upptäcker något annat brott får myndigheten utreda även det brottet. Förordning (2018:667).

Senast ändrad

 9 maj 2022

Utredning Förundersökning

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor