Placeholders logotyp, till startsidan

Anmälan vid säkerhetshotande händelser eller verksamhet

Mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget i omvärlden vill Säkerhetspolisen understryka vikten av att anmäla säkerhetshotande händelser och verksamhet enligt 2 kap. 4 § säkerhetsskyddsförordningen (2021:955). Rapporterna möjliggör för Säkerhetspolisen att skapa en uppdaterad lägesbild och de utgör ett underlag vid bedömningar av vilka operativa åtgärder som krävs för skyddet av Sveriges säkerhet.

Myndigheter och privata aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska skyndsamt anmäla till Säkerhetspolisen om de får kännedom om säkerhetshotande händelser eller verksamhet. Om de formella rekvisiten för en anmälan inte är uppfyllda enligt 2 kap 4 § säkerhetsskyddsförordningen (2021:955), anmäl det som tips till Säkerhetspolisen på sidan Tipsa oss.

Vikten av att anmäla

Varje enskild händelse ger Säkerhetspolisen ökad kunskap och förståelse för säkerhetshotande händelser och verksamhet i ett större perspektiv. Den inrapporterade informationen är en viktig del i Säkerhetspolisens övergripande ansvar över den samlade bilden om säkerhetshotande verksamhet mot Sverige. Tillsammans kan vi skapa ett starkare nationellt säkerhetsskydd.

En verksamhetsutövare ska skyndsamt anmäla till Säkerhetspolisen om:

  1. En säkerhetsskyddsklassificerad uppgift kan ha röjts
  2. Det inträffat en it-incident i ett informationssystem som verksamhetsutövaren är ansvarig för och som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet och där incidenten allvarligt kan påverka säkerheten i systemet
  3. Verksamhetsutövaren får kännedom eller misstanke om någon annan för denne allvarlig säkerhetshotande verksamhet

Information beträffande en signalskyddsincident enligt Försvarsmakten föreskrifter om signalskyddstjänsten FFS 2021:1 ska skyndsamt lämnas till den myndighet som med stöd av 8 kap. 1 § Säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) utövar tillsyn över verksamheten där incidenten inträffade. I de fall Säkerhetspolisen är tillsynsmyndighet ska samma blanketter användas som vid anmälan om säkerhetshotande händelse och verksamhet.

Vid situationer där det råder osäkerhet huruvida händelsen omfattas av anmälningsplikt uppmanar Säkerhetspolisen att verksamhetsutövaren upprättar en anmälan.

Anmälan vid säkerhetshotande händelse och verksamhet ska alltid skyndsamt göras till Säkerhetspolisen oavsett vilken tillsynsmyndighet verksamhetsutövaren sorterar under.

Om verksamhetsutövaren har Försvarsmakten som tillsynsmyndighet ska anmälan göras till både Försvarsmakten och Säkerhetspolisen. I övriga fall är det Säkerhetspolisen som informerar aktuell tillsynsmyndighet.

En anmälan till Säkerhetspolisen enligt 2 kap 4 § säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) ska göras skyndsamt på blanketten Anmälan vid säkerhetshotande händelse och verksamhet Pdf, 322.7 kB. (Pdf, 322.7 kB).

När händelsen är avslutad och hanterad av verksamhetsutövaren ska blanketten Rapport vid säkerhetshotande händelse och verksamhet Pdf, 376.8 kB. (Pdf, 376.8 kB) fyllas i för att komplettera den tidigare anmälan. Först när aktuell information på denna blankett inkommit till Säkerhetspolisen kommer ärendet att kunna avslutas.

Om de formella rekvisiten för en anmälan inte är uppfyllda enligt 2 kap 4 § säkerhetsskyddsförordningen (2021:955), anmäl det som tips till Säkerhetspolisen på sidan Tipsa oss.

Verksamhetsutövaren ansvarar för att klassificera informationen. Om rapporten innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska den skickas till Säkerhetspolisen i enlighet med gällande hanteringsregler. Om den ska skickas elektroniskt måste det ske med kryptografisk funktion (signalskyddsystem) som godkänts av Försvarsmakten. Rapporten kan även lämnas på Säkerhetspolisens huvudkontor eller regionala kontor.

Till kontaktuppgifter

It-incidenter i statliga myndigheters informationssystem enligt 20 § förordningen (2022:254) om statliga myndigheters beredskap ska rapporteras till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). MSB är också mottagare av incidentrapportering som ska ske enligt lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Senast ändrad

 4 juni 2024

Säkerhetsskydd

Dela denna artikel

Vid frågor går det bra att kontakta Säkerhetspolisen via nedan angivna kontaktuppgifter:

[email protected]

Telefon: 010-568 70 00

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor