Placeholders logotyp, till startsidan

Styrning och uppföljning

Säkerhetspolisen är en myndighet under regeringen. Precis som andra myndigheter styrs Säkerhetspolisen genom den instruktion, det regleringsbrev och det anslag myndigheten får från regeringen.

Lagboken

I instruktionen anger regeringen till exempel att Säkerhetspolisen ska följa händelseutvecklingen i omvärlden och snabbt kunna anpassa verksamheten utifrån vad som sker. I regleringsbrevet preciseras målen och uppdraget.

Säkerhetspolisen har en skyldighet att en gång per år lämna en årsrapport till regeringen. I enlighet med det statliga regelverket lämnar Säkerhetspolisen också årligen in ett budgetunderlag till regeringen. Varje år upprättas dessutom en intern verksamhetsplan.

Det som skiljer Säkerhetspolisen från andra myndigheter är att merparten av de styrande, planerande och avrapporterande dokumenten är sekretessbelagda med hänsyn till Sveriges säkerhet. Av de ovan uppräknande dokumenten är endast instruktionen och den del av regleringsbrevet som presenterar anslaget offentliga.

Lagar och regler

Säkerhetspolisens verksamhet styrs av lagar och regler. Verksamheten omfattas av grundläggande bestämmelser som gäller för myndigheter och för polisväsendet men även av specifika regler som gäller för Säkerhetspolisen. Bestämmelserna finns t.ex. i polislagen, polisförordningen samt i förordningen med instruktion till Säkerhetspolisen.

Det finns därutöver centrala lagar, förordningar och föreskrifter som mer specifikt reglerar Säkerhetspolisens verksamhet och befogenheter. Sveriges lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter finns samlade på regeringskansliets webbplats Svensk författningssamling.

Kontrollorgan

Liksom för andra svenska myndigheter finns en rad kontrollorgan för att följa upp Säkerhetspolisens verksamhet. I Säkerhetspolisens fall handlar det bland annat om Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Riksrevisionen och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

Insynsrådet

Säkerhetspolisens insynsråd fyller en viktig funktion för den demokratiska insynen i myndighetens verksamhet. Insynsrådets huvudsakliga uppgift är enligt myndighetsförordningen att utöva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd. Insynsrådet har inga beslutsbefogenheter.

Säkerhetspolisens insynsråd inrättades i samband med att Säkerhetspolisen blev en egen myndighet 2015. Organisatoriskt är insynsrådet en del av Säkerhetspolisen. Säkerhetspolischefen är ordförande i insynsrådet och ska hålla rådet informerat om verksamheten. I insynsrådet ingår representanter från alla riksdagens partier. Medlemmarna utses av regeringen.

Senast ändrad

 6 februari 2024

Lagar och regler

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor