Säpo

Om Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisen skyddar Sveriges demokratiska system, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet, bekämpa terrorism och skydda den centrala statsledningen.

Verksamheten kan i huvudsak delas in i fem områden:

  • Kontraspionage innebär att förebygga och avslöja spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet. Denna kan rikta sig mot Sverige och svenska intressen utomlands samt mot utländska intressen i landet och mot flyktingar.
  • Kontraterrorism innebär att förebygga och avslöja terrorism som riktas mot Sverige eller utländska intressen i landet, terroristhandlingar i andra länder, förekomsten av internationella terroristnätverks förgreningar i Sverige samt stöd och finansiering av terroristverksamhet.
  • Författningsskydd innebär att motverka verksamhet som med trakasserier, hot, våld, tvång eller korruption syftar till att påverka det demokratiska statsskickets funktioner. Säkerhetspolisens uppdrag är att motverka de krafter som försöker utöva otillåten på-verkan på det politiska beslutsfattandet, verkställandet av politiska beslut och den fria debatten.
  • Säkerhetsskydd på Säkerhetspolisen innebär att höja säkerhetsnivån i samhället. Analyser och rekommendationer till myndigheter, vars verksamhet har bäring på rikets säkerhet, om hur de kan höja sin säkerhet och skydd är stora delar av verksamheten. Registerkontroller och tillsyn är andra konkreta sätt att säkerställa att skyddsvärd verksamhet är skyddad på lämpligt sätt.
  • Personskydd handlar om bevaknings- och säkerhetsarbete för den centrala statsled-ningen, kungafamiljen, främmande stats beskickningsmedlemmar samt vid statsbesök och liknande händelser.

Säkerhetspolisen arbetar även med ickespridning, vilket innebär att förhindra spridning, anskaffning och produktion av massförstörelsevapen. Arbetet går främst ut på att förhindra att kunskaper, produkter, ämnen eller mikroorganismer förs från eller via Sverige till aktörer som har ambitioner att anskaffa eller vidareutveckla massförstörelsevapen eller dess bärare. Arbetet sker i nära samverkan med andra myndigheter.

Säkerhetspolisen ger också råd och stöd till Polismyndigheten inom vissa områden, exempelvis hemlig avlyssning och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation. Säkerhetspolisen har även ett medietekniskt laboratorium som bistår med alla former av mediebearbetning.

För att kunna skydda Sverige och demokratin måste hot och sårbarheter identifieras och bedömas.

Säkerhetspolisen följer noga utvecklingen i Sverige och i omvärlden och analyserar hot som riktas mot vårt land och svenska intressen. För att kunna skydda Sverige och demokratin måste hot och sårbarheter identifieras och bedömas.