Placeholders logotyp, till startsidan

Nationellt centrum för terrorhotbedömning

Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) bedömer terrorhotnivån för Sverige och chefen för Säkerhetspolisen beslutar om densamma. NCT är en permanent arbetsgrupp med personal från Försvarets radioanstalt (FRA), Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) och Säkerhetspolisen.

NCT:s huvuduppgift är att göra strategiska bedömningar av terrorhotet i och mot Sverige och svenska intressen. Det innebär att NCT analyserar händelser, trender och omständigheter som påverkar terrorhotet på kort och lång sikt. Bedömningarna riktar sig främst till Säkerhetspolisen, Must och FRA, men delges även delar av Regeringskansliet samt myndigheter som ingår i Samverkansrådet mot terrorism.

Samverkansrådet mot terrorism

Permanent arbetsgrupp för myndighetssamverkan

NCT bildades 2005, initialt som en arbetsgrupp under Samverkansrådet mot terrorism. Sedan 2009 är NCT en permanent grupp som bemannas av medarbetare från FRA, Must och Säkerhetspolisen med tidsbegränsad placering vid NCT. Arbetet leds av chefen för NCT efter inriktning från en styrgrupp bestående av chefer från respektive myndighet.

NCT är ett konkret exempel på myndighetssamverkan som syftar till att förbättra Sveriges förmåga att förebygga, avvärja, hindra och hantera konsekvenserna av terrorangrepp mot Sverige och svenska intressen.

Hotnivåskalan

Hotnivåskalan är en viktig del av arbetet med att bedöma terrorhotet mot Sverige. Syftet med skalan är att ge en förvarning om hur terrorhotet bedöms se ut under överskådlig tid. På så vis fungerar hotnivåskalan som en signal till alla berörda samhällsaktörer om att vidta nödvändiga åtgärder för att minska risken för att ett terrorattentat ska inträffa.

Det är säkerhetspolischefen som fattar beslut om terrorhotnivån för Sverige. Det görs utifrån en samlad bedömning av information, där Nationellt center för terrorhotbedömnings (NCT) bedömning är ett av underlagen.

Bedömningen görs löpande och baseras bland annat på underrättelser och annan information om aktörers avsikt och förmåga att genomföra attentat. Även omständigheter som kan påverka hotets utveckling som finansiering, rekrytering och radikalisering, oavsett ideologisk utgångspunkt eller drivkraft, vägs in.

Fem nivåer

Hotnivåskalan består av fem nivåer där den lägsta nivån (1) är inget identifierat hot och den högsta (5) innebär ett mycket högt hot. Varje nivå har ett brett spektra, vilket innebär att variationer kan ske inom respektive nivå. Till exempel innebär förhöjt hot (3) att det finns aktörer med både avsikt och förmåga, dvs. att ett terrorattentat kan komma att ske.

Nivåstegen i hotnivåskalan är följande:

  • inget identifierat hot (1)
  • begränsat hot (2)
  • förhöjt hot (3)
  • högt hot (4)
  • mycket högt hot (5)

Senast ändrad

 13 februari 2024

Kontraterrorism Terrorism

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor