Placeholders logotyp, till startsidan

Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter

Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter sker i enlighet med olika regelverk beroende på om behandlingen sker inom den brottsbekämpande verksamheten eller inte.

I den brottsbekämpande verksamheten behandlar Säkerhetspolisen personuppgifter främst med stöd av lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter och inom övrig verksamhet sker behandlingen med stöd av EU:s dataskyddsförordning och kompletterande reglering.

Därför behandlar Säkerhetspolisen personuppgifter

Säkerhetspolisen behandlar personuppgifter för att kunna utföra sitt uppdrag som framgår av förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen.

Brottsbekämpande verksamhet

Säkerhetspolisen behandlar personuppgifter om det är nödvändigt för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som rör brott mot Sveriges säkerhet, terrorbrott eller tryckfrihetsbrott och yttrandefrihetsbrott med rasistiska eller främlingsfientliga motiv och för att utreda och lagföra sådan brottslighet. Sådan behandling sker till exempel i Säkerhetspolisens underrättelseverksamhet eller inom ramen för en förundersökning.

Säkerhetspolisen behandlar personuppgifter när det är nödvändigt i arbetet med att skydda personer inom exempelvis regeringen, när myndigheten fullgör uppgifter enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen till exempel i egenskap av remissinstans till Migrationsverket, enligt någon annan reglerad uppgift som rör nationell säkerhet eller när myndigheten fullgör förpliktelser enligt internationella åtaganden.

Säkerhetspolisen behandlar även personuppgifter när det behövs för att fullgöra uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen, exempelvis vid registerkontroll för en säkerhetsklassad tjänst.

Icke brottsbekämpande verksamhet

Säkerhetspolisen behandlar personuppgifter i den administrativa verksamheten om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse, fullgöra avtal, utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. Sådan behandling sker till exempel i Säkerhetspolisens personaladministrativa verksamhet och i samband med ärendehandläggning.

Säkerhetspolisen behandlar de personuppgifter som krävs för att registrera allmänna handlingar, för ärendehandläggning och för arkivändamål. Uppgifterna ska bevaras, hållas ordnade och vårdas för rätten att ta del av allmänna handlingar, rättskipning och förvaltningen samt för forskningens behov.

Säkerhetspolisen behandlar personuppgifter i samband med rekryteringsprocesser för att administrera ansökan. Vid en anställning kommer uppgifterna att behandlas vidare för personaladministrativa ändamål.

Säkerhetspolisen behandlar personuppgifter i sin ekonomiverksamhet i syfte att åstadkomma en effektiv administration och för att uppfylla förpliktelser som följer av lag. Det kan exempelvis vara uppgifter om leverantörer och personuppgifter i fakturor, avtal och inbetalningar.

Säkerhetspolisen behandlar personuppgifter i Säkerhetspolisens konton i sociala medier i syfte att informera om Säkerhetspolisens verksamhet. Det kan till exempel röra sig om bilder eller namn på personer som intervjuats eller uttalat sig.

Säkerhetspolisen behandlar också personuppgifter i samband med kamerabevakning av lokaler och fastigheter där myndigheten bedriver verksamhet. Syftet med kamerabevakningen är att säkerställa att obehöriga inte får tillträde till områden, byggnader, andra anläggningar eller objekt som Säkerhetspolisen nyttjar och där obehöriga inte tillåts vistas, samt för att öka tryggheten och säkerheten för myndighetens personal.

Hur länge behandlas uppgifterna?

Säkerhetspolisen behandlar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Uppgifter arkiveras eller gallras därefter enligt särskilda regler.

Registrerades rättigheter

Du har rätt att begära information om hur Säkerhetspolisen behandlar dina personuppgifter. Tillgången till information kan begränsas om uppgifterna omfattas av sekretess. Om Säkerhetspolisen kan lämna ut uppgifterna får du ta del av:

  • vilka personuppgifter om dig som behandlas
  • ändamålet för behandlingen
  • vem som är mottagare av uppgifterna
  • hur länge personuppgifterna behandlas

Om du vill begära ett registerutdrag kontaktar du Säkerhetspolisen.

Om dina uppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att Säkerhetspolisen rättar informationen. Om det förekommit felaktig behandling eller om det inte längre finns något ändamål för vilket det är nödvändigt att behandla uppgifterna kan du begära att de raderas.

Kontroll av Säkerhetspolisens register

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) är en myndighet som bland annat har till uppgift att kontrollera Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter. SIN gör inspektioner på eget initiativ eller på begäran av enskild.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har också möjlighet att kontrollera Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter. Om du skulle anse att Säkerhetspolisen behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna ett klagomål till IMY.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Säkerhetspolisen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Säkerhetspolisens dataskyddsombud når du genom att kontakta Säkerhetspolisen.

Senast ändrad

 9 maj 2022

Lagar och regler

Dela denna artikel

Kontrollorgan för Säkerhetspolisens personuppgiftsbehandling

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor