Placeholders logotyp, till startsidan

Stöd vid ifyllnad av blanketter

Här följer stödanvisningar kring hur blanketterna ”Ansökan om registerkontroll”, ”Bilaga särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2”, ”Underlag för säkerhetsskyddsavtal”, samt ”Avanmälan registerkontroll” fylls i.

Verksamhetsutövare

Uppgift om verksamhetsutövare ska alltid anges. Verksamhetsutövaren är den som bedriver den säkerhetskänsliga verksamheten. En verksamhetsutövare kan dels självständigt ha rätt att besluta om placering i säkerhetsklass och därmed inkomma med registerkontroller till Säkerhetspolisen (t.ex. myndigheter, kommuner, regioner), dels vara en enskild verksamhetsutövare som via tillsynsmyndighet/kommun/region inkommer med ansökan om registerkontroll.

Tillsynsmyndighet/Kommun/Region

Fältet kan lämnas blankt om verksamhetsutövaren har en självständig rätt att besluta om placering i säkerhetsklass och därmed inkomma med registerkontroller till Säkerhetspolisen. Ska fyllas i av tillsynsmyndighet/kommun/region i de fall en enskild verksamhetsutövare, vilken saknar självständig rätt att placera i säkerhetsklass, önskar inkomma med registerkontroller till Säkerhetspolisen.
Ex: Kommunalägt/regionalägt bolag inkommer med registerkontroll via kommun/region.

Kontrollorsak

Kontrollorsaken ska alltid anges. Den ska tydligt och utförligt beskriva varför befattningen är placerad i säkerhetsklass. Detta eftersom den direkt påverkar Registerkontrolldelegationens möjlighet att genomföra en korrekt relevansbedömning.

Titel

Titel är ett komplement till kontrollorsaken och ska alltid anges.

Sluttid

Om registerkontrollen är tidsbegränsad kan ett datum anges. Kontrollen kommer då att upphöra automatiskt. Den angivna tiden kan ej förlängas.

Registerkontroll enligt 3 kap. 15 § säkerhetsskyddslagen (SFS 2018:585)

Kan endast användas av regeringen eller Säkerhetspolisen.

Personuppgifter: Personnummer

Ska fyllas i med fullständigt personnummer/samordningsnummer eller födelsedatum enligt format åååå-mm-dd om personnummer/samordningsnummer saknas.

Personuppgifter: Nuvarande medborgarskap

Måste alltid fyllas i. Om personen har flera medborgarskap varav ett är svenskt, ska Sverige anges som nuvarande.

Personuppgifter: Ytterligare och/eller tidigare medborgarskap

Vid dubbelt medborgarskap anges det ena medborgarskapet i rutan Nuvarande medborgarskap och det andra medborgarskapet i rutan Ytterligare och/eller tidigare medborgarskap.

Avtal

Dessa uppgifter ska endast anges om registerkontrollen avser ett uppdrag som omfattas av säkerhetsskyddsavtal. Ange namn och organisationsnummer på leverantören som verksamhetsutövaren har ingått säkerhetsskyddsavtal med samt namn/diarienummer på det uppdrag som registerkontrollen avser

Namn/Diarienummer

Namnet på säkerhetsskyddsavtalet kan med fördel vara ett diarienummer. Ska överensstämma med namn/diarienummer på blanketten ”Underlag för säkerhetsskyddsavtal”. Ej möjligt att använda samma namn/diarienummer på två pågående avtal.

Underskrift

Den verksamhetsutövare/tillsynsmyndighet/kommun/region med rätt att besluta om placering i säkerhetsklass har rätt att signera. Verksamhetsutövarens/tillsynsmyndighetens/ kommunens/regionens underskrift innebär att samtycke är inhämtat från den som kontrollen avser. Denna underskrift ses även innebära ett säkerställande om att uppgifterna i bilagan är korrekt angivna när underskrift från huvudkontrollerad på bilaga särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 ej är obligatorisk.

Tillgångar

Inom ramen för tillgångar anges sparkapital, obundet privat pensionssparande med
fri tillgång till kapitalet, fonder, aktiesparande.
Som tillgång räknas även värde på bostad eller andra typer av fastigheter och skogsfastighet.

Skulder

Sammanslagen summa för bostadslån, studieskulder samt övriga privata lån.

Personuppgifter medkontrollerad: Personnummer

Ska fyllas i med fullständigt personnummer/samordningsnummer eller födelsedatum enligt format åååå-mm-dd om personnummer/samordningsnummer saknas.

Personuppgifter medkontrollerad: Nuvarande medborgarskap

Måste alltid fyllas i. Om personen har flera medborgarskap varav ett är svenskt, ska Sverige anges som nuvarande.

Personuppgifter medkontrollerad: Ytterligare och/eller tidigare medborgarskap

Vid dubbelt medborgarskap anges det ena medborgarskapet i rutan Nuvarande medborgarskap och det andra medborgarskapet i rutan Ytterligare och/eller tidigare medborgarskap.

Underskrift

Huvudkontrollerads underskrift bilaga särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 är valbar och ej obligatorisk (se underskrift ”Ansökan om registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen”).


Verksamhetsutövare

Ska alltid vara angiven. Verksamhetsutövaren är den som bedriver den säkerhetskänsliga verksamheten. Antingen har verksamhetsutövaren egen behörighet att inkomma till Säkerhetspolisen med de registerkontroller som tillhör säkerhetsskyddsavtalet (t.ex. myndigheter, kommuner, regioner) eller är en enskild verksamhetsutövare som via tillsynsmyndighet/kommun/region inkommer med ansökan om registerkontroll.

Ifyllnad av fälten verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet/kommun/region på blankett "Underlag för säkerhetsskyddsavtal" ska överensstämma med motsvarande fält på blanketten "Ansökan om registerkontroll".

Tillsynsmyndighet/Kommun/Region

Fältet tillsynsmyndighet/kommun/region ska vara ifyllt i de fall en enskild verksamhetsutövare, vilken saknar självständig rätt att placera i säkerhetsklass, önskar inkomma med ansökan om registerkontroller knutna till underlaget för säkerhetsskyddsavtal.

Fältet kan lämnas blankt om verksamhetsutövaren har en självständig rätt att besluta om placering i säkerhetsklass.

Ifyllnad av fälten verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet/kommun/region på blankett "Underlag för säkerhetsskyddsavtal" ska överensstämma med motsvarande fält på blanketten "Ansökan om registerkontroll".

Leverantör

Ange organisationsnummer och fullständigt namn på den leverantör som verksamhetsutövaren har ingått säkerhetsskyddsavtal med. Namnet som anges på blanketten ska överensstämma med de uppgifter som finns registrerade hos Bolagsverket. Kryssa i om leverantören är huvud- eller underleverantör.

Avtal/Namn/Diarienummer

Namnet på säkerhetsskyddsavtalet kan med fördel vara ett diarienummer. Ska överensstämma med namn/diarienummer på blanketten ”Ansökan om registerkontroll”. Ej möjligt att använda samma namn/diarienummer på två pågående avtal.

Registerkontroll

Oavsett om en person har en eller flera aktiva registerkontroller hos en verksamhetsutövare/tillsynsmyndighet/kommun/region behöver referensnummer anges så att rätt registerkontroll upphör. Om en huvudkontrollerads registerkontroll ska upphöra behöver endast den huvudkontrollerades uppgifter anges. Den medkontrollerades registerkontroll upphörs automatiskt i samband med detta.
Gäller endast upphörandet av registerkontroll en medkontrollerad anges dennes personnummer tillsammans med den huvudkontrollerades referensnummer.

Personnummer

Ska fyllas i med fullständigt personnummer/samordningsnummer eller födelsedatum enligt format åååå-mm-dd om personnummer/samordningsnummer saknas.

Senast ändrad

 1 december 2023

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor