Placeholders logotyp, till startsidan

Säkerhetspolisen 2023/24

Allvarligt läge

Utländska direktinvesteringar verktyg för främmande makt

Utländska direktinvesteringar är viktiga för Sveriges ekonomi och näringsliv. Det kan samtidigt leda till beroenden som möjliggör säkerhetshotande verksamhet från främmande makt.

alt

Utländska direktinvesteringar i svenska företag kan innebära att Sverige hamnar i ett beroendeförhållande till andra länder när det gäller kritiska varor eller tjänster som är viktiga för samhällets grundläggande funktionalitet och försvarsförmåga. Det kan även betyda att främmande makt får inflytande över svenskt beslutsfattande och svenska politiska vägval vilket kan äventyra Sveriges politiska oberoende och handlingsfrihet.

Samtidigt kan en utländsk direktinvestering medföra att känslig teknologi och information samt kompetens förs över till främmade makt. Detta kan komma att stärka främmande makts militära förmåga, vilket i förlängningen kan innebära ett hot mot Sverige, men även mot andra länder. Det kan också innebära att kunskap och teknik förs ut ur landet på ett sätt som försvagar Sveriges konkurrenskraft.

Om främmande makt får tillgång eller kontroll över system, infrastruktur eller data kan det dessutom möjliggöra övervakning eller sabotage.

I syfte att förhindra skadliga utländska direktinvesteringar i skyddsvärd verksamhet trädde lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar i kraft i december 2023. Regeringen har utsett Inspektionen för strategiska produkter (ISP) till granskningsmyndighet. Säkerhetspolisen är samverkande myndighet tillsammans med Försvarsmakten, Kommerskollegium och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Kinesiska direktinvesteringar

Kina har en långsiktig ambition att genom sitt globala inflytande stöpa om världsordningen. Som del i denna ambition bedriver Kina sedan lång tid tillbaka anskaffning av västerländsk teknik och kunskap.Syftet är bland annat att utveckla landet till en ledande högteknologisk tillverkningsekonomi. Anskaffningen kan bland annat ske genom direktinvesteringar. Genom att skapa ekonomiska samarbeten och beroenden främjas dessutom Kinas möjligheter att påverka andra länders politiska och diplomatiska vägval.

Kinas investeringar utomlands går ofta i linje med regimens officiella planer och prioriteringar. Kinesiska lagar ger regimens underrättelseverksamhet större möjligheter att utöva kontroll över inhemska bolags och medborgares aktiviteter utanför Kina. Bland annat slår den nationella underrättelselagen från 2017 fast att organisationer och medborgare ska stötta och samarbeta med de nationella underrättelsetjänsterna.

Även om inte alla investeringar från Kina har bäring på Sveriges säkerhet ger den nya lagen om utländska direktinvesteringar Säkerhetspolisen möjlighet att inkomma med yttranden till ISP i de fall en investering kan få negativ konsekvens för Sveriges säkerhet.

Lägesbild kontraspionageLäs mer om Kina som långsiktigt hot mot Sveriges ekonomiska säkerhet.
Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor