Placeholders logotyp, till startsidan

Om säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd handlar om att skydda den information och de verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot. Det handlar även om att skydda verksamhet som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd.

Om vissa myndigheter och företag i Sverige utsätts för antagonistiska handlingar kan det orsaka allvarliga konsekvenser för Sveriges säkerhet. Det kan till exempel handla om verksamheter inom rättsväsendet, energi- eller vattenförsörjningen, telekommunikationer eller transportsektorn.

Dessa verksamheter kan i sitt uppdrag behöva hantera uppgifter som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Om dessa uppgifter röjs, förstörs eller ändras kan det inverka på Sveriges säkerhet. skadlig inverkan såsom ett terroristattentat. Om de angrips blir konsekvenserna för Sverige mycket allvarliga. De här verksamheterna behöver ett särskilt skydd, säkerhetsskydd.

Anmäl säkerhetskänslig verksamhet

En viktig förändring i säkerhetsskyddslagen som trädde i kraft den 1 december 2021 är att alla verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är skyldiga att anmäla detta till tillsynsmyndigheten.

I det fall anmälan görs till Säkerhetspolisen sker detta via blankett som återfinns på sidan Blanketter och mallar.

Säkerhetskänslig verksamhet

Säkerhetsskydd handlar om att genom förebyggande arbete skydda säkerhetskänslig verksamhet hos myndigheter och företag mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten. Säkerhetskänslig verksamhet är verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som Sverige har förbundit sig att skydda genom internationella åtaganden.

I säkerhetsskydd ingår också att skydda uppgifter som rör säkerhetskänslig verksamhet och som därför omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, eller som skulle ha omfattats av den lagen om den varit tillämplig. De kallas säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och delas in i fyra säkerhetsskyddsklasser, utifrån vilken skada för Sveriges säkerhet som kan uppstå om de röjs:

 1. kvalificerat hemlig
 2. hemlig
 3. konfidentiell
 4. begränsat hemlig

Säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskyddsåtgärder

Arbetet med säkerhetsskydd börjar med en säkerhetsskyddsanalys. I den utreder verksamheten vad som ska skyddas, mot vad och på vilket sätt. Med utgångspunkt i analysen ska verksamhetsutövaren planera och vidta de säkerhetsskyddsåtgärder som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, förekomst av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och övriga omständigheter.

Säkerhetspolisens roll och ansvar

Säkerhetspolisen utövar tillsyn över säkerhetsskyddet hos ett flertal myndigheter enligt säkerhetsskyddsförordningen (SFS 2021:955). Försvarsmakten är tillsynsmyndighet för vissa verksamheter Dessutom har ett antal länsstyrelser och sektorsmyndigheter ett tillsynsansvar för regioner, kommuner och enskilda verksamheter.

Säkerhetspolisen inriktar själv sin tillsynsverksamhet och prioriterar då de mest skyddsvärda verksamheterna i samhället. Det innebär att kontrollerna främst är inriktade på de verksamheter där konsekvenserna av en antagonistisk handling eller röjande av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter skulle vara allvarligast för Sverige som nation. Efter tillsynen sammanställer Säkerhetspolisen en rapport med brister i säkerhetsskyddet som verksamhetsutövaren behöver åtgärda.

Säkerhetspolisen ger också löpande vägledning till de mest skyddsvärda verksamheterna för att förbättra säkerhetsskyddet i samhället.

Säkerhetspolisen tillhandahåller relevant hotinformation till de tillsynsmyndigheter som har ett särskilt tillsynsansvar för olika samhällssektorer, och i vissa fall direkt till de verksamhetsutövare som står direkt under Säkerhetspolisens tillsyn. Vidare tillhandahåller Säkerhetspolisen, såvida det inte i enskilt fall bedöms olämpligt, beskrivningar av dimensionerande antagonistiska förmågor (DAF) till verksamhetsutövare. DAF utgör ett underlag för att långsiktigt dimensionera säkerhetsskyddet, främst i fråga om fysisk säkerhet men även skydd mot röjande signaler (RÖS).

I Säkerhetspolisens uppdrag ingår även att genomföra registerkontroller på begäran av myndigheter, regioner och kommuner. Registerkontrollen är i regel en del av säkerhetsprövningen som ska göras innan en person ska arbeta eller på annat sätt delta i säkerhetskänslig verksamhet.

Vid vissa typer av förfaranden eller incidenter är de verksamheter som omfattas av säkerhetsskyddslagen skyldiga att samråda med eller göra en anmälan till respektive tillsynsmyndighet och i vissa fall Säkerhetspolisen. Skyldigheten gäller:

 • anmälan om att säkerhetskänslig verksamhet bedrivs (nytt från 1 december 2021)
 • samråd inför driftsättning av vissa informationssystem av betydelse för Sveriges säkerhet
 • samråd inför tecknande av vissa säkerhetsskyddsavtal
 • samråd inför överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet
 • anmälan om att säkerhetsskyddsavtal har ingåtts, ändrats eller slutat gälla
 • anmälan om en säkerhetsskyddsklassificerad uppgift kan ha röjts
 • anmälan vid vissa it-incidenter i informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet
 • anmälan vid kännedom eller misstanke om någon annan allvarlig säkerhetshotande verksamhet

Senast ändrad

 24 januari 2023

Säkerhetsskydd

Dela denna artikel

Frågor om säkerhetsskydd

[email protected]
Telefon: 010-568 70 00

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor