Säpo

Tillträdesbegränsning

Med fysisk säkerhet avses förmågan att förebygga, upptäcka, försvåra och agera på ett fysiskt angrepp eller obehörigt tillträde.

Dessa förmågor ska bedömas individuellt men också sammantaget för att utvärdera den totala skyddsförmågan. Exempel på sådana förmågor är:

  • Områdesskydd
  • Intrångsdetektering och larm
  • Behörighetskontrollsystem och zonindelning
  • Skalskydd
  • Bevakning och vakthållning
  • Fysiska barriärer
  • Explosions- och ballistiskt skydd

Skyddsobjekt

När en byggnad, anläggning eller ett område är klassat som skyddsobjekt innebär det att obehöriga inte har tillträde dit. Regler om skyddsobjekt finns i skyddslagen (2010:305) och skyddsförordningen (2010:523) och det är i vanliga fall länsstyrelsen som fattar beslut om vilka objekt som blir skyddsobjekt. Den som överträder förbuden kan få böter eller fängelse enligt 30 § skyddslagen.

En gemensam nämnare för skyddsobjekt är att de utgör samhällsviktiga byggnader eller objekt som vanligtvis har ett förhöjt skyddsbehov mot sabotage, terroristbrott, spioneri, röjande av hemliga uppgifter som rör totalförsvaret eller grovt rån.

Några exempel på skyddsobjekt är statschefens och tronföljarens residens och bostäder samt statsministerns bostäder, riksdagens byggnader men även byggnader som är avsedda för att leda statlig eller kommunal verksamhet eller som disponeras av Försvarsmakten. Även vattenområden av särskild betydelse för det militära försvaret får vara skyddsobjekt.

Säkerhetspolisens huvudkontor bevakas, precis som andra skyddsobjekt, av skyddsvakter. Skyddsvakten är inte polisman men har särskilda befogenheter att ingripa och får till exempel avvisa, avlägsna eller tillfälligt omhänderta en person inom eller invid skyddsobjektet om personen överträder något förbud enligt skyddslagen, exempelvis fotoförbud.

Skyddsvakten får ta föremål i beslag, exempelvis en kamera, om det kan antas ha betydelse för utredning av ett misstänkt brott.

Pressfotografer och andra personer som vill dokumentera Säkerhetspolisens huvudkontor hänvisas till presstjänsten.