Säpo

Frågor och svar om registerkontroll för myndigheter

Här hittar du svar på vanliga frågor från myndigheter som har medarbetare som är placerade i säkerhetsklass.

​Säkerhetspolisen har för närvarande hög arbetsbelastning när det gäller registerkontroller. Det gör att handläggningstiderna är längre än normalt och att vi har begränsade möjligheter att svara på frågor via telefon. Vi ber er därför vara restriktiva med att ringa oss då det förlänger handläggningstiderna ytterligare. Telefontiden är begränsad till vardagar klockan 9–11. 

Förändringar i redovisningen av genomförda registerkontroller

När registerkontrollen är klar skickar Säkerhetspolisen en sammanställning till myndigheten. Myndigheten redovisar sitt beslut på denna sändlista och skickar tillbaka den till Säkerhetspolisen. Vi returnerar således inte längre framställan om registerkontroll till myndigheten.
Sändlistorna kommer inom kort att ändra utseende.

Listorna kommer då inte längre att stämplas av Säkerhetspolisen.

Generella frågor

Vad innebär registerkontroll?

Säkerhetspolisen ansvarar för att på begäran från myndigheter genomföra registerkontroll av personer som är placerade i säkerhetsklass i enlighet med gällande Säkerhetsskyddslag (1996:627). Registerkontroll får även enligt 15 § säkerhetsskyddslagen i vissa fall göras efter framställan från en annan stat.

I 12 § säkerhetsskyddslagen framgår att med registerkontroll avses att uppgifter hämtas från ett register som omfattas av lagen (1998:620) om belastningsregister, lagen (1998:621) om misstankeregister eller lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister. Med registerkontroll avses också att uppgifter hämtas som behandlas med stöd av polisdatalagen (2010:361).

Vem beslutar vilken säkerhetsklass en person ska placeras i?

Myndigheten beslutar själv vilken säkerhetsklass personen ska inplaceras i, med undantag för säkerhetsklass 1 som regeringen beslutar om.

Måste man vara svensk medborgare för att kunna ha en säkerhetsklassad befattning?

En säkerhetsklassad anställning vid stat, kommun eller landsting får endast innehas av den som är svensk medborgare. Regeringen kan bevilja undantag efter ansökan från den aktuella myndigheten.

Vid en framställan om registerkontroll till skydd mot terrorism, en så kallad § 14-begäran, krävs inte svenskt medborgarskap.

Hur lång tid tar hanteringen av en registerkontroll?

En registerkontroll tar normalt cirka 1-4 veckor att genomföra.

Får man genomföra registerkontroll på en person som inte lämnat samtycke?

Nej, enligt 19 § säkerhetsskyddslagen ska den som säkerhetsprövningen gäller ha gett sitt samtycke innan registerkontroll eller särskild personutredning får göras.

Hur länge gäller en registerkontroll?

Registerkontroller i säkerhetsklass 1 och 2 gäller i 5 år.

Övriga registerkontroller gäller fram tills dess att myndigheten meddelar att den ska upphöra.

Kontroll av förekomst i register sker kontinuerligt så länge registerkontrollen inte har upphört eller slutat att gälla.

När ska myndigheten göra en förnyad registerkontroll på personer i säkerhetsklass 1 och 2?

Registerkontroller i säkerhetsklass 1 och 2 är giltiga i maximalt 5 år vilket innebär att begärande myndighet måste begära en förnyad kontroll inom den tidsramen.

Vid förnyad begäran om registerkontroll används samma blankett som vid övrig begäran om registerkontroll. Blanketten finns här

Vilka personer ska fyllas i som medkontrollerad?

Som medkontrollerad räknas make, maka, registrerad partner och sambo. Observera att särbo däremot inte ska uppges som medkontrollerad och ingå i registerkontrollen.

Vilken myndighet utfärdar säkerhetsintyg (Security clearance)?

Den nationella säkerhetsmyndigheten (NSA) utfärdar intyg för personer och leverantörer. NSA har sin verksamhet på Utrikesdepartementet och kan nås via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.

Säkerhetspolisen utfärdar inte säkerhetsintyg.

Vilka adressuppgifter gäller för kontakt med registerkontrollfunktionen vid Säkerhetspolisen?

Adressuppgifter till registerkontrollfunktionen vid Säkerhetspolisen är:

Säkerhetspolisen

Registerkontroll

Box 123 12

102 28 Stockholm

registerkontroll@sakerhetspolisen.se


Myndighetsspecifika frågor

Hur och när ska myndigheten anmäla uppgifter om kontaktperson och adressuppgift gällande registerkontroller till Säkerhetspolisen?

Blanketten ’Kontaktpersoner som beslutar om registerkontroll samt adressuppgifter till myndigheten.’ ska användas och skickas in till Säkerhetspolisen när myndigheten får registerkontrollrätt av regeringen. Vid förändringar vid myndigheten ska en ny blankett skickas in. Exempel på förändringar kan vara  ny kontaktperson, säkerhetsskyddschef, adress eller telefonnummer.

Blanketten ska skrivas under av en behörig myndighetsföreträdare.

Blanketten finns här.

Vilka blanketter och bilagor används för begäran om registerkontroll?

Blanketten ’Framställan om registerkontroll’ används till begäran om registerkontroll i samtliga säkerhetsklasser och registerkontroll till skydd mot terrorism.

I blanketten ska myndigheten som begär registerkontroll markera vilken säkerhetsklass personen ska placeras i och om det rör sig om en säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA) eller om registerkontrollen sker till skydd mot terrorism.  

Vid begäran i säkerhetsklass 3 eller till skydd mot terrorism behöver ingen bilaga bifogas.

Vid begäran i säkerhetsklass 1 och 2 skall bilagan 'Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2' bifogas.

Blankett och bilagor finns här.

Vem ska skriva under blanketten?

Det är utsedd kontaktperson som beslutar om registerkontroll vid ansökande myndighet som ska skriva under blanketten.

Den person som begäran om registerkontroll gäller ska skriva under bilagan som ingår vid registerkontroll i säkerhetsklass 1 och 2.

Medkontrollerad behöver inte skriva under bilagan.

Behöver myndigheten hålla koll på förändrade familjeförhållanden hos anställda placerade i säkerhetsklass?

En ny registerkontroll ska begäras när den som är placerad i säkerhetsklass 1 eller 2 har ingått äktenskap/partnerskap eller inlett ett samboförhållande efter den senaste registerkontrollen.

Begärande myndighet är också skyldig att skriftligen underrätta Säkerhetspolisen om personer inplacerade i säkerhetsklass 1 eller 2 har fått ändrade familjeförhållanden i form av upplöst äktenskap/partnerskap eller om ett samboförhållande upphört. Detta är mycket viktigt för att tillse den personliga integriteten för den som inte längre är att anse som medkontrollerad och därmed inte längre ska vara föremål för registerkontroll.

För att kunna fullgöra sina skyldigheter måste myndigheten ha en rutin för att få in information om sådana förändringar, lämpligen direkt från den inplacerade.

Hur gör myndigheten om en person inte längre kommer ha en säkerhetsklassad befattning eller placeras i en annan säkerhetsklass än den som registerkontrollen tidigare gällt?

Att en person inte längre är inplacerad i säkerhetsklass ska meddelas Säkerhetspolisen skriftligen.

Om en person omplaceras till en högre säkerhetsklass än tidigare måste en ny begäran om registerkontroll i den säkerhetsklassen upprättas och skickas in till Säkerhetspolisen. Meddela samtidigt skriftligen om den tidigare registerkontrollen ska fortsätta gälla eller upphöra.

Om en person omplaceras till en lägre säkerhetsklass än tidigare räcker det att meddela Säkerhetspolisen skriftligen. Om omplaceringen är kopplad till en förändrad orsak till placering i säkerhetsklass måste en ny begäran om registerkontroll upprättas och skickas in till Säkerhetspolisen tillsammans med ett skriftligt meddelande om att den tidigare kontrollen ska upphöra.

Vad händer om myndigheten inte anmäler att en person inte längre har en säkerhetsklassad befattning?

Myndigheten är skyldig att meddela Säkerhetspolisen om en persons säkerhetsklassade befattning upphör.

Om detta inte görs fortsätter kontrollen och det intrång i personens integritet som registerkontrollen innebär. Information från register kan felaktigt delges begärande myndighet.

Hur får begärande myndighet reda på ett eventuellt utfall vid registerkontroll?

Information som framkommit vid registerkontroll och som Registerkontrolldelegationen vid Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) beslutat ska delges översänds skriftligen i form av en promemoria.

Promemorian ska alltid skickas tillbaka till Säkerhetspolisen av myndigheterna. Om promemorian är kopplad till en ny begäran om registerkontroll ska även registerkontrollblanketten fyllas i med beslut avseende anställningen och skickas in tillsammans med promemorian.

Om säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA) för myndigheter som har anställda placerade i säkerhetsklass

Var hittar jag mer information om SUA?

Säkerhetspolisens vägledning till SUA hittar ni här.

Vad ska underrättas om SUA till Säkerhetspolisen och när?

En myndighet ska utan dröjsmål underrätta Säkerhetspolisen om säkerhetsskyddsavtal som träffats och om säkerhetsskyddsavtal som upphört. En sådan underrättelse ska innehålla de uppgifter som framgår av blanketten Underlag för säkerhetsskyddad upphandling. Blanketten finns att ladda ner här.

Att en myndighet inkommer med en underrättelse som innehåller de uppgifter som framgår av blanketten Underlag för säkerhetsskyddad upphandling är en förutsättning för att kunna begära registerkontroller på personer som kommer ha säkerhetsklassade befattningar kopplade till avtalet.

Utan underlaget får inte Säkerhetspolisen genomföra eventuella begärda registerkontroller kopplade till säkerhetsskyddsavtalet.

Inför varje säkerhetsskyddsavtal som myndigheten tecknar med en leverantör ska uppgifter i enlighet med blanketten Underlag för säkerhetsskyddad upphandling skickas in till Säkerhetspolisen. Om det finns en sluttid för avtalet ska den informationen finnas med i underlaget.

Hur gör myndigheten om ett avtal förlängs utöver den sluttid som rapporterats in till Säkerhetspolisen? 

Vid förlängning av ett avtal utöver den tid som tidigare inrapporterats till Säkerhetspolisen kan myndigheten meddela detta skriftligen per brev eller epost. Blanketten Underlag för säkerhetsskyddad upphandling behöver inte fyllas i på nytt.

Adresserna är:

Säkerhetspolisen

Registerkontroll

Box 123 12

102 28 Stockholm

registerkontroll@sakerhetspolisen.se

Vad ska vara ifyllt på blanketten om framställan om registerkontroll, om framställan har koppling till ett säkerhetsskyddsavtal?

Vid begäran om registerkontroll kopplat till säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal ska fälten för företag och projekt fyllas i. Namn på företag och projekt måste överensstämma med de uppgifter som lämnats i blanketten Underlag för säkerhetsskyddad upphandling.

Hur ska myndigheten meddela när ett säkerhetsskyddsavtal upphör?

Den tidigare ifyllda blanketten Underlag för säkerhetsskyddad upphandling, alternativt om myndigheten upprättat egen blankett innehållande samma uppgifter, kompletteras med datum för beslut när avtalet ska upphöra och skickas in till Säkerhetspolisen.