Säpo

Informationssäkerhet

En trend i samhället är att tillgängligheten (och tillförlitligheten) i samhällsviktiga tjänster alltmer är kritiskt beroende av informationsteknik (IT). Om de system som tillhandahåller samhällstjänster angrips kan det leda till allvarliga störningar.


För att motverka denna typ av angrepp bör det finnas ett elektroniskt skydd.

Följande punkter ger exempel på åtgärder och kontroller som kan förebygga elektroniska angrepp:

  • Accesskontroll för datornätverk
  • Identifierings- och autenticeringsåtgärder
  • Intrångsdetektering och larm för elektroniska angrepp
  • Härdning av IT-komponenter och dess nätverk
  • Segmentering av datornätverk

NSIT – samverkan mot allvarliga it-hot

​Nationell samverkan till skydd mot allvarliga it-hot (NSIT) är ett samarbete mellan Säkerhetspolisen, Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten och Försvarets radioanstalt.

NSIT analyserar och bedömer hot och sårbarheter när det gäller allvarliga eller kvalificerade it-angrepp mot våra mest skyddsvärda nationella intressen. NSIT utvecklar samverkan för att försvåra för en kvalificerad angripare att komma åt eller skada svenska skyddsvärda civila och militära resurser.