Säpo

Åtgärder för minskad tillväxt i extremistmiljöerna

2019-05-02

Tillväxten i extremistmiljöerna har varit omfattande under senare år och att stoppa den är avgörande för att på sikt minska terrorhotet i Sverige och skydda vår demokrati. Det är Säkerhetspolisens uppdrag att individer som inte är svenska medborgare, och som är ett hot mot Sveriges säkerhet, förhindras att stanna kvar i Sverige.

Säkerhetspolisen har enligt lagen om särskild utlänningskontroll (LSU) möjlighet att vidta särskilda åtgärder mot individer som inte är svenska medborgare och som bedöms utgöra ett hot mot Sveriges säkerhet. Till exempel får en person efter beslut av Migrationsverket utvisas ur landet enligt denna lag, om det är särskilt påkallat av hänsyn till rikets säkerhet.

– Det är viktigt att vi använder de lagar och regler som finns för att skydda Sverige och demokratin, och lagen om särskild utlänningskontroll är ett av de verktyg som Säkerhetspolisen har i det arbetet. Samtidigt är det en viktig uppgift för hela samhället att bryta tillväxten i extremistmiljöerna och här måste vi hjälpas åt, säger säkerhetspolischef Klas Friberg.

Utifrån vad som är känt genom underrättelser till Säkerhetspolisen och genom egen inhämtning om en individs bakgrund, kontakter eller egna aktiviteter under en längre tid – i Sverige eller utomlands – gör Säkerhetspolisen en bedömning om individen ägnar sig åt säkerhetshotande verksamhet. Säkerhetsskälen kan till exempel bestå av kopplingar till olovlig underrättelseverksamhet eller terrorism.

– När det gäller terrorism kan det handla om tongivande aktörer som inte ska få en fristad i Sverige och här bidra till radikalisering genom att uppmana och uppmuntra andra till extremism. Att använda lagen om särskild utlänningskontroll, och i väntan på beslut om utvisning ta dessa personer i förvar, är ett av de sätt Säkerhetspolisen arbetar för att på lång sikt skydda Sverige och demokratin, säger Klas Friberg.

Säkerhetspolisen uttalar sig inte om enskilda individer eller ärenden med hänsyn till personernas integritet och säkerhet.

Om LSU

Det är Säkerhetspolisen som ansöker om utvisning av en individ som är ett hot mot Sveriges säkerhet. Migrationsverket prövar ansökan och fattar beslut. Om beslutet överklagas är regeringen nästa instans.

Lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats