Säpo

Samarbete nationellt och internationellt

Säkerhetspolisen har ett omfattande samarbete såväl nationellt som internationellt. En stor del handlar om informations- och erfarenhetsutbyte. Det handlar också om att bistå och själva få hjälp av andra i olika utredningar eller insatser.

Samarbetet med andra aktörer och länder spänner över en rad olika områden och om-fattar såväl utbyte av erfarenhet och information som operativa insatser.

Nationellt samarbete

Nationellt samarbetar Säkerhetspolisen främst med underrättelsemyndigheter och brottsbekämpande organ som Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Försvarets radioanstalt, Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. En stor del av samarbetet handlar om informations- och erfarenhetsutbyte men är också operativt, till exempel stöd till Polismyndigheten i brottsutredningar i form av expertkunskaper, hotbilder, spaning och analys. Inom personskyddsarbetet finns ett nära samarbete med den lokala polisen vid planering och genomförande av skyddsåtgärder inom deras geografiska områden.

Säkerhetspolisen samverkar också med dem som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen, det vill säga myndigheter, kommuner och landsting samt vissa företag.

Samverkansrådet mot terrorism består av 14 myndigheter och bedriver ett utvecklingsarbete som ligger i linje med EU:s och den svenska regeringens strategier på området. Bland annat har rådet tagit fram handlingsplaner med konkreta åtgärder för att stärka myndighetssamverkan i terrorismrelaterade frågor. Under 2014 fokuserade rådet på samverkan kring hanterandet av ett terroristattentat och konsekvenserna av ett sådant.

Ytterligare ett exempel på myndighetsöverskridande samverkan är Nationellt Centrum för Terrorhotbedömning (NCT). NCT är en myndighetsgemensam arbetsgrupp som är beslutad av, och styrs av, cheferna för Säkerhetspolisen, Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten och Försvarets radioanstalt. Uppgiften är att göra strategiska bedömningar av terrorhot mot Sverige och svenska intressen på både kort och lång sikt. NCT sammanställer även strategiska analyser av händelser, trender och omvärldsutveckling med koppling till terrorism som berör, eller kan komma att beröra, Sverige och svenska intressen. Regeringskansliet samt de myndigheter som ingår i Samverkansrådet mot terrorism tar del av de analyser och rapporter som skrivs av NCT. NCT bemannas av medarbetare från Säkerhetspolisen, Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten samt Försvarets radioanstalt och är sedan 2009 samlokaliserade i Säkerhetspolisens lokaler.

Internationellt samarbete

Händelser i utlandet kan få konsekvenser i Sverige och kan komma att påverka den nationella hotbilden och säkerheten. Det är därför viktigt att Säkerhetspolisen har ett väl utvecklat samarbete med andra länders säkerhets- och underrättelsetjänster.

Säkerhetspolisens internationella samarbete är mycket omfattande, särskilt dialogen och samarbetet med de nordiska och europeiska länderna. Dessa relationer byggs upp under en lång tid och bygger på ömsesidigt förtroende.

Om Samverkansrådet mot terrorism

Säkerhetspolisen är sammankallande i Samverkansrådet mot terrorism, som arbetar för att stärka Sveriges förmåga att motverka och hantera terrorism. Rådet består av 14 myndigheter:

 • Ekobrottsmyndigheten  
 • Försvarets radioanstalt  
 • Försvarsmakten  
 • Kriminalvården  
 • Kustbevakningen  
 • Migrationsverket
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  
 • Polismyndigheten  
 • Strålsäkerhetsmyndigheten  
 • Säkerhetspolisen
 • Totalförsvarets forskningsinstitut  
 • Transportstyrelsen  
 • Tullverket  
 • Åklagarmyndigheten