Placeholders logotyp, till startsidan

Intensifierat arbete för att möta hotet mot Sverige

Det kraftigt försämrade omvärldsläget har inte bara påverkat säkerhetsläget i Sverige. Det har även fått följdverkningar på Säkerhetspolisen och verksamheten.

– Vi ser att Ryssland till följd av det förändrade omvärldsläget har ett allt större behov av underrättel­seinhämtning, samtidigt som även Kina och Iran fort­satt utgör ett allvarligt säkerhetshot mot Sverige. Det här har inneburit att vi som myndighet har skruvat upp vårt kontraspionagearbete ytter­ligare, säger Magnus Krumlinde, biträdande säkerhetspolischef.

Ett förstärkt kontraspionage innebär att Säkerhetspolisen har intensifierat arbetet för att minska handlingsutrymmet för främmande makt, men även för att stärka motståndskraften hos skyddsvärd verksamhet. Detta både genom att försvåra och förhindra främmande makts olovliga underrättelseverk­samhet och genom att skapa förstå­else kring vilket hot som främmande makt utgör.

Magnus Krumlinde, biträdande säkerhetspolischef.

Magnus Krumlinde, biträdande säkerhetspolischef.

Vi måste möta det breda och accelererande hotet från främmande makt, där det förändrade omvärldsläget påverkar inriktningen på vårt arbete under en lång tid framöver. 

– Vi har under flera år stärkt vår samverkan både nationellt och internationellt, vilket är viktigt i den globala värld vi lever i. Efter invasionen av Ukraina har vår samverkan intensifierats ytterligare vilket är nödvändigt för att tillsammans med andra skydda Sverige, säger Magnus Krumlinde.

Ryssland ser Sverige som en del av det kollektiva väst, där Sverige stödjer Ukraina på flera olika sätt. I det här läget vill Ryssland veta hur andra länder resonerar och vilka beslut som kan komma att fattas, bland annat i Nato-frågan. Det finns också ökad risk för cyberangrepp.

– Vi måste möta det breda och accelererande hotet från främmande makt, där det förändrade omvärldsläget påverkar inriktningen på vårt arbete under en lång tid framöver. Ett eventuellt Nato-medlemskap innebär att Säkerhetspolisen blir del av nya samman­hang, säger Magnus Krumlinde.

– Samtidigt fortlöper de andra delarna i vårt grunduppdrag. Det vill säga att skydda den centrala statsledningen, säkerhetsskydd och terrorbekämpning, och inte minst vårt uppdrag kopplat till författ­ningsskyddet där vi ser antistatliga tendenser, subversiv verksamhet och en ökad misstro mot samhället, säger Magnus Krumlinde.

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor