Placeholders logotyp, till startsidan

Ryssland – det största hotet

Ryssland är den enskilt största hotaktören mot Sveriges säkerhet, och bedöms även vara den enda aktören i Sveriges närområde som utgör ett militärt hot.

Karta över Moskva.

Karta över Moskva.

  • De ryska underrättelse- och säkerhetstjänsterna utgör ett verktyg i den ryska regimens strategiska mål att stärka landets geopolitiska, ekonomiska, teknologiska och militära mål Uppdraget är också att undanröja hot mot den egna regimen.
  • Ryssland bedriver kontinuerligt underrättelseinhämtning i Sverige. Det sker bland annat från ryska diplomatiska beskickningar i Sveri­ge där underrättelseofficerare ver­kar under diplomatisk täckmantel. De inhämtar löpande information om svensk politik, försvar och eko­nomi. Vissa ägnar sig även åt an­skaffning av civil och militär teknik.
  • Den huvudsakliga säkerhetshotande verksamhet som Ryssland bedriver i och mot Sverige består av underrättelseinhämtning. Det handlar bland annat om verk­samhet riktad mot politiker och tjänstemän i Sverige, det svenska totalförsvaret, civil och militär in­dustri samt individer i Sverige som kritiserar den ryska regimen.
  • Genom cyberspionage och sig­nalspaning ägnar sig Ryssland åt underrättelseinhämtning från rysk mark. Den tekniska inhämtningen bedrivs metodiskt och långsiktigt.
  • Ryssland ägnar sig åt dold anskaff­ning av avancerad teknologi och kunskap i syfte att bland annat höja sin egna militära förmåga.
  • Ryssland använder sig av proxys, ombud, i syfte att destabilisera, etablera plattformar för påverkansverksamhet och förmåga till sabotage samt krigsförbere­delser. De använder sig även av företag som kan ligga i gråzonen för vad som är lagligt. Ryssland använder Sverige som en plattform för att öka sin militära förmåga.
  • En del av den säkerhetshotande verksamhet som Ryssland bedri­ver i och mot Sverige utgörs av påverkansverksamhet. Framför allt sker det mot personer inom den ryska diasporan i Sverige, men det bedrivs även påverkan mot bland annat politiker och tjänstemän, och desinformation sprids i syfte att påverka bilden av Ryssland.
Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor