Placeholders logotyp, till startsidan

Högre vaksamhet gav fler incidentrapporter

Under 2022 gick Säkerhetspolisen ut och uppmanade säkerhetskänsliga verksamheter att vara extra uppmärksamma på händelser som avvek från normalbilden och rapportera in dessa till myndigheten. Det resulterade i en kraftig ökning av inrapporterade incidenter där en extern part misstänks ligga bakom.

Incidenter som Säkerhetspolisen fick inrapporterade under 2022, där en antagonist misstänks ligga bakom, handlade bland annat om olaga intrång och inbrott, vandalisering, fotografering av skyddsobjekt, överbelastningsattacker och dataintrång.

Verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är skyldiga att anmäla säkerhetshotande händelser och verksamhet till Säkerhetspolisen. Jämfört med 2021 har antalet inrapporterade inciden­ter med koppling till fysisk säkerhet ökat kraftigt. Säkerhetspolisen bedömer däremot inte att ökningen indikerar en faktisk ökning av incidenter inom säkerhetskänslig verksamhet. Istället tros den bero på en större vaksamhet.

Under 2022 har informationssäkerhetsincidenter minskat, men är fortsatt det område som har flest inrapporterade incidenter. De inrapporterade fallen rörande fysisk säkerhet handlar i stor utsträckning om inbrott, inbrottsförsök och vandalisering av objekt där säkerhetskänslig verksamhet bedrivs, medan det för informationssäkerhet bland annat berör dataintrång, överbelastningsattacker och ransomwareangrepp.

Incidenter kopplade till upptäckta interna brister hos verksamhetsutövare ligger, till skillnad mot incidenter där en utomstående misstänks ligga bakom, kvar på samma nivå som under 2021. Anmälningarna handlar till stor del om incidenter där säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter varit möjliga för obehöriga att ta del av. Exempelvis har handlingar lämnats obevakade eller skickats till fel mottagare.

Säkerhetspolisen bedömer att ett mindre antal av de incidenter som rapporterats in under 2022 har utgjort ett allvarligt hot mot säkerhetskänslig verk­samhet. Många incidenter rör potentiella hot mot eller sårbarheter i säkerhetsskyddet. Att Säkerhetspolisen även fortsättningsvis får in anmälningar är viktigt. Rapporterade incidenter utgör en central informa­tionskälla i arbetet med att identifiera hot mot och sårbarheter i säkerhetsskyddet hos verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor