Placeholders logotyp, till startsidan

Sverige som spelplan i global maktkamp

Händelserna i omvärlden får konsekvenser även i Sverige. Säkerhetspolisen ser hur Sverige används som spelplan och hur andra länder, på bekostnad av Sverige, agerar allt mer aggressivt och försöker skaffa sig fördelar för att stärka sin ställning. För att bygga ett säkert Sverige är det internationella samarbetet av central betydelse.

Daniel Stenling är chef för kontraspionaget

Daniel Stenling, chef för Säkerhetspolisens kontraspionage.

Sverige är satt under tryck och i den globala maktkamp som pågår, där länder försöker befästa sina positioner som stormakter, angrips Sverige systematiskt på en bredd av områden. Underrättelseinhämtning, påverkanskampanjer och fysiska angrepp pågår dagligen mot Sverige och dess invånare. Främmande makts verksamhet tar sig bland annat uttryck i form av desinformation, cyberangrepp och påtryckningar.

Ryssland, såväl som Kina och Iran, agerar allt mer offensivt för att främja sina intressen, skapa intressesfärer och tvinga andra stater och aktörer att agera i enlighet med deras vilja, vilket i Rysslands fall blev tydligt redan innan invasionen av Ukraina.

– Ryssland, men också länder som Kina, har en agenda som förutsätter att Sverige och andra länder agerar följsamt och inte motarbetar deras strategiska mål. Påverkansoperationer, påtryckningar och spionage är en del i de omfattande säkerhetshotande aktiviteter som främmande makt ägnar sig åt för att uppnå sina mål. I bakgrunden finns också hot om militära maktmedel, något som blivit tydligt sett till vad som skett i Ukraina, säger Daniel Stenling, chef för kontraspionage vid Säkerhetspolisen.

"I den globala maktkamp som pågår, där länder försöker befästa sina positioner som stormakter, angrips Sverige systematiskt på en bredd av områden"

Ryssland bedriver en allt mer aggressiv utrikespolitik där ett av de primära målen är att stärka Rysslands status som stormakt. Västliga försök att främja säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter i Rysslands närområde betraktas som hot av Ryssland. Även kinesisk underrättelseverksamhet mot Sverige är omfattande. Kina bedriver en bred säkerhetshotande
verksamhet för att vidmakthålla det kinesiska kommunistpartiets maktmonopol och nå uppställda mål, där ett viktigt mål är att säkra en position som global stormakt.

I den globala maktkampen är bland annat teknik, råvaror, kunskap och innovationsförmåga hårdvaluta. För att bli en global stormakt är det nödvändigt att ligga långt framme inom dessa områden. Detta vet länder som Ryssland och Kina som storsatsar på att bli världsledande. Eftersom dessa länder inte är demokratiska och inte följer vedertagna regler mellan stater använder de bland annat sina underrättelsetjänster i denna strävan.

Ryssland och Kina inhämtar information, kunskap och produkter genom spioneri och olovlig underrättelseverksamhet, vilket stärker dem inom dessa områden. Fördelar som sedan kan användas som påtryckningsmedel mot andra länder. Sverige ligger i framkant inom områden som spetsteknologi, forskning och innovation och hamnar därför mitt i den globala maktkampen.

Det blir allt vanligare att Sverige används som spelplan för främmande makt i syfte att kunna angripa andra länder och andra länders intressen. Det gäller både användandet av tekniska plattformar, och genom att främmande makt använder sig av individer som befinner sig i Sverige. Ytterligare en utveckling som Säkerhetspolisen ser är att länder med icke-demokratiska styrelseskick flyttar konflikter från sina egna närområden till Sverige.

Agerandet från dessa stater kan bland annat innefatta våldsanvändning inom Sveriges gränser, där främmande makt utför eller planerar attentat mot egna medborgare eller personer de ser som hot mot det egna landets styrelseskick. Till exempel har en regimkritisk tjetjensk bloggare tidigare utsatts för mordförsök i Sverige, och både Kina och Iran bedriver underrättelseinhämtning och påverkansförsök mot individer i diasporan i Sverige. Dessa länders underrättelseinhämtning har även övergått i konkreta försök att med olika metoder förhindra oppositionell verksamhet.

– Främmande makt lägger avsevärda resurser för att få individer i Sverige att idka självcensur. När personer som bor i Sverige utsätts för hot, påtryckningar och i värsta fall rena angrepp för att hindras att använda sin lagstadgade yttrandefrihet, är det inte bara ett
hot mot enskilda personer, utan ytterst är det ett hot mot Sveriges demokrati och vår
territoriella suveränitet, säger Daniel Stenling.

Säkerhetspolisen ser även en utveckling där cyberspionage och cyberattacker har förändrats
från att tidigare i första hand inriktats mot industrispionage, till att nu utföras i syfte att
genomföra angrepp med en tydligare politisk agenda. Under 2021 pekade Säkerhetspolisen ut Ryssland som ansvarig för ett cyberangrepp där uppgifter om svenska idrottare stals
och publicerades som del av en större rysk påverkanskampanj.

– Säkerhetspolisen har även sett exempel på hur främmande makt använt svensk
infrastruktur som bas för statsstödda cyberangrepp mot andra västländer. Detta är inte ett fenomen begränsat till Sverige, och därför är det viktigt att vi bygger säkerhet med andra,
säger Daniel Stenling.

Främmande makts agerande påverkar grundläggande fri-och rättigheter, Sveriges demokrati,
ekonomiska välstånd och oberoende samt den politiska och territoriella suveräniteten. För att möta hotet från främmande makt är det avgörande att Sverige bygger säkerhet tillsammans med andra där fler, både nationellt och internationellt, agerar mot säkerhetshoten.

– Sverige utgör en arena för främmande makt att påverka andra länder. Det internationella samarbetet är därför av central betydelse och kommer att öka i framtiden. Sveriges
säkerhet måste ses i ett betydligt större perspektiv tillsammans med andra länder som
delar våra värden och syn på demokratiska rättigheter, säger Daniel Stenling.

Senast ändrad

 5 maj 2022

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor