Säpo

Företag och organisationer som plattform och täckmantel för spionage

Spionage från annat land utgår ifrån lämpliga plattformar. Det krävs en trovärdig och långsiktig bas för att oupptäckt kunna hämta in information om och i ett land. Inte sällan används så kallade icke-traditionella plattformar i form av exempelvis företag eller organisationer.

Andra länders underrättelseverksamhet i och mot Sverige bedrivs dels från traditionella plattformar, som ambassader, handelsrepresentationer och konsulat, dels från icke-traditionella plattformar som företag, organisationer och nyhetsbyråer.

En ambassad kan användas som underrättelseplattform där underrättelseofficerare kan agera under diplomatisk immunitet. Detta försvårar för de brottsbekämpande myndigheterna att motverka otillåten underrättelseinhämtning och skydda svenska intressen. Vid icke-traditionella plattformar verkar underrättelseofficeren ofta utan denna diplomatiska immunitet. Men att använda ett företag eller en organisation som plattform kan skapa mer flexibla lösningar för utländska underrättelsetjänster.

Företagen kan vara en del av en stor koncern med företag i flera länder men också svenskregistrerade utan närmare koppling till andra företag. De icke-traditionella plattformarna kan vara styrda helt och hållet från ett annat lands underrättelsetjänst men kan också vara en plattform där en underrättelseofficer döljs bakom ett till synes lagligt yrke eller uppdrag . På företaget kan med andra ord bedrivas en legitim verksamhet där anställda inte känner till att delar av verksamheten (andra kollegor) används av annat lands underrättelsetjänst.

Ansvarar Säkerhetspolisen för företagsspionage?

Säkerhetspolisens kontraspionage omfattar att förebygga och avslöja spioneri mot svenska företag i de fall en annan stat står bakom detta och avsik­ten är att få tillgång till uppgifter som kan skada svenska intressen eller rikets säkerhet.


Om ett företag spionerar på ett annat företag i syfte att få konkurrensmässiga fördelar är detta ett brott som utreds av en polismyndighet.

Skapar förutsättningar för spionage

Uppgifterna för en underrättelseofficer vid en icke-traditionell plattform kan variera. Värvning av agenter eller spioner med tillgång till viss information är en av många tänkbara uppgifter. En annan uppgift kan vara att verksamheten fungerar som en mellanhand för pengar och varor. Ett syfte med en mellanhand är exempelvis att försvåra för polis och säkerhetstjänster att spåra slutmottagaren av en produkt.

Plattformen kan också fungera som stöd åt en person som tillfälligt befinner sig i Sverige på uppdrag, exempelvis en inresande underrättelseofficerare som deltar i en vanlig och legitim delegation på besök i Sverige. Stödet kan bestå av att tillhandahålla boende och fordon, men även övrig utrustning och information, för den underrättelseoperation som ska genomföras.

Tipsa oss - Till tipsformuläret

Säkerhetspolisen arbetar aktivt med att förhindra underrättelseverksamhet som utgår både från traditionella och icke-traditionella plattformar.