Säpo

Svenskt kontraspionage har betydelse

Olovlig underrättelseverksamhet från andra länder riskerar att leda till ett skadat förtroende för de svenska statsmakterna, både från internationellt håll och hos landets egna medborgare. Den kan också leda till förlust av liv och hälsa, ekonomiska förluster och kostnader samt funktionsstörningar i samhället. I ett långsiktigt perspektiv finns risken att Sveriges politiska, ekonomiska och militära handlingsfrihet begränsas.

Andra staters underrättelseinhämtning sker med hjälp av:

  • Personkällor
  • IT-intrång
  • Signalspaning
  • Flyg- och satellitspaning
  • Öppna källor

Hot mot mellanstatliga relationer

Sveriges handels-, utrikes- och säkerhetspolitik och andra politikområden karaktäriseras av en hög grad av ömsesidigt beroende av andra länder. För att vi ska kunna upprätthålla vår politiska, ekonomiska och militära handlingsfrihet krävs därför insyn och inflytande i olika mellanstatliga sammanhang.

Utländsk underrättelseverksamhet och påverkansförsök från annat land riskerar att begränsa dessa möjligheter och därmed Sveriges handlingsfrihet, något som i händelse av kris eller krig kan vara ödesdigert.

Verksamheten kan också underminera Sveriges internationella förhandlingspositioner samt skada landets utrikesrelationer och anseende.