Säpo

Otillåten påverkan från den grova organiserade brottsligheten

Säkerhetspolisens tredje nationella hotbild om den grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan på viktiga samhällsfunktioner publicerades februari 2014.

Aktörer inom den grova organiserade brottsligheten har en grundläggande avsikt och en hög, generell förmåga att utöva otillåten påverkan, men ingen enskild aktör eller kriminell gruppering har lyckats få ett långvarigt inflytande eller betydande ekonomiska vinster genom otillåten påverkan.

Den tredje nationella hotbilden ger en bild av våld, korruption, hot och trakasserier som ett relativt omfattande problem. Mellan den 1 september 2011 och den 31 oktober 2013 har underrättelser om 324 fall av otillåten påverkan genom våld, korruption, hot och trakasserier kommit till Säkerhetspolisens kännedom. Exempel på den grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan finns inom såväl Skatteverket som Tullverket, Åklagarmyndigheten, polismyndigheterna och andra delar inom rättsväsendet. Anledningen till att dessa samhällsfunktioner är så utsatta beror främst på att de direkt påverkar den grova organiserade brottslighetens möjlighet att bedriva sin verksamhet 

Mer än en tredje del av fallen av otillåten påverkan gäller korruption, det vill säga händelser där samhällsföreträdare varit den organiserade brottsligheten behjälpliga. I huvudsak rör det sig om vänskapskorruption vilket innebär att ekonomisk ersättning endast finns i ett fåtal ärenden. Men det är naturligtvis allvarligt att det överhuvudtaget förekommer att den grova organiserade brottsligheten förmår att påverka samhällsföreträdare med hjälp av otillåten påverkan.

Hot och trakasserier är vanligt förekommande men övergår sällan till våld som är ovanligt i otillåten påverkan-sammanhang, men de fall som inträffar och uppmärksammas sänder starka signaler om att samhällsföreträdare inte är fredade. Den grova organiserade brottsligheten försöker på ett otillåtet sätt att påverka myndighetsföreträdare och journalister i deras yrkesutövning men saknar såväl avsikt som förmåga att omkullkasta det demokratiska statsskicket som helhet. Däremot finns latent avsikt och en hög generell förmåga att skada grundläggande demokratiska processer.

Sammanfattning av rapporten

  • Aktörer inom den grova organiserade brottsligheten har en grundläggande, latent avsikt och en hög, generell förmåga att utöva otillåten påverkan.
  • Ingen enskild aktör eller kriminell gruppering har dock avsikt eller förmåga att tillskansa sig ett långvarigt inflytande eller betydande ekonomiska vinster genom otillåten påverkan.
  • Otillåten påverkan förekommer över hela landet, men majoriteten inträffar i de tre storstadslänen.
  • Graden av utsatthet samvarierar starkt med exponeringen gentemot den grova organiserade brottsligheten och den påverkan som en viss funktion har på individer inom miljön. Det innebär att den otillåtna påverkan främst drabbar myndighetsföreträdare inom rättsväsendet.
  • Hot och trakasserier är vanligt förekommande, men leder sällan till våld.
  • Otillåten påverkan i form av korruption utgör ett relativt omfattande problem. I huvudsak rör det sig om vänskapskorruption, dvs. indikation på ekonomisk ersättning finns endast i ett fåtal ärenden.
  • Oavsett om det rör sig om våld, hot, trakasserier eller korruption får den grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan konsekvenser för både enskilda individer och grundläggande samhällsfunktioner.