Säpo

Den grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan på viktiga samhällsfunktioner

Denna nationella hotbildsrapport publicerades år 2012. Texten är en sammanfattning av rapporten. Rapporten i sin helhet återfinns under relaterade dokument till vänster.

Sedan 2008 har Säkerhetspolisen huvudansvaret för att förebygga, kartlägga och motverka den grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan på viktiga samhällsfunktioner. I det uppdraget ingår att sammanställa nationella hotbilder med en bedömning av den grova
organiserade brottslighetens omfattning, skadeverkningar och utveckling. Detta är den andra hotbilden i ordningen.

Sammanfattning

  • Aktörer inom den grova organiserade brottsligheten har en grundläggande, latent avsikt och en hög, generell förmåga att utöva otillåten påverkan.
  • Ingen enskild aktör eller kriminell gruppering har dock avsikt eller förmåga att tillskansa sig ett långvarigt inflytande eller betydande ekonomiska vinster genom otillåten påverkan.
  • Otillåten påverkan förekommer över hela landet, men majoriteten inträffar i de tre storstadslänen.
  • Det finns ingen identifierad hotbild gentemot förtroendevalda, men en något förhöjd hotbild mot journalister och myndighetsföreträdare.
  • Graden av utsatthet samvarierar starkt med exponeringen gentemot den grova organiserade brottsligheten och den påverkan som en viss funktion har på individer inom miljön.
  • Den otillåtna påverkan mot myndighetsföreträdare drabbar exempelvis främst anställda vid polismyndigheterna, Tullverket, Åklagarmyndigheten och Skatteverket mot vilka hotbilden bedöms vara något förhöjd.
  • Hot och trakasserier är vanligt förekommande, men leder sällan till våld som är ovanligt.
  • Otillåten påverkan i form av korruption utgör ett relativt omfattande problem. I huvudsak rör det som om vänskapskorruption, dvs. indikation på ekonomisk ersättning finns endast i ett fåtal ärenden.
  • Oavsett i vilken form den utövas får den otillåtna påverkan konsekvenser för så väl enskilda samhällsföreträdare som för vissa samhällsfunktioner.