Säpo

Den grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan på det demokratiska statsskicket

Rapporten publicerades år 2009. Rapporten i sin helhet finns under relaterade dokument till vänster.

​Regeringen har gett Säkerhetspolisen huvudansvaret för att förebygga, kartlägga och motverka den grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan på viktiga samhällsfunktioner. Som ett led i det uppdraget har en nationell hotbild om den grova brottslighetens otillåtna påverkan på det demokratiska statsskicket sammanställts.

Sammanfattande slutsatser

  • Det finns ingen identifierad hotbild från grov organiserad brottslighet mot det demokratiska statsskicket i sin helhet.
  • Det finns ingen identifierad hotbild från grov organiserad brottslighet mot förtroendevalda.
  • Det finns en något förhöjd hotbild från grov organiserad brottslighet mot myndighetsföreträdare och journalister.
  • Det finns en förhöjd hotbild från grov organiserad brottslighet mot polisväsendet, tullväsendet och åklagarväsendet.
  • Av de allvarliga fallen av otillåten påverkan utgör situationer där samhällsföreträdare missbrukar sin tjänsteställning ett mer omfattande problem än våld.
  • Det är mycket ovanligt att otillåten påverkan i form av hot eller trakasserier övergår i våld.