Säpo

Säkerhetsskydd - en vägledning

Informationsmaterial; publicerad i juli 2008, uppdaterad i juli 2010

Skriften vänder sig i första hand till de myndigheter som Säkerhetspolisen har ett tillsynsansvar för. Syftet är att den ska användas vid tillämpningen av säkerhetsskyddslagstiftningen.

Föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd (RPSFS 2010:03) utfärdades av Rikspolisstyrelsen i februari 2010. Vägledningen är upplagd så att den följer kapitelindelningen i föreskrifterna. I inledningen av varje kapitel finns en hänvisning till de relevanta bestämmelserna i säkerhetsskyddslagstiftningen. I en bilaga listas alla lagar och förordningar som nämns i texten, med eventuella förkortningar.