Säpo

Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige

Rapporten utgör Säkerhetspolisens svar på Integrations- och jämställdhetsdepartementets uppdrag att beskriva våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige, radikaliseringsprocesser samt verktyg och strategier som kan användas för att motverka radikalisering.

Det övergripande syftet med rapporten är att bidra till en nyanserad och saklig debatt med utgångspunkt i de uppgifter och bedömningar som presenteras.

Rapportens huvudsakliga slutsatser är att våldbejakande islamistisk extremism och radikalisering förekommer i Sverige och utgör ett potentiellt hot som inte bör underskattas. För närvarande rör det sig emellertid om begränsade företeelser som främst bör bemötas genom ett ökat fokus på förebyggande åtgärder. Eftersom det finns stora likheter i hur och varför människor radikaliseras, oavsett ideologisk tillhörighet, bör förebyggande
och motverkande åtgärder kunna samordnas i större utsträckning. Ett förebyggande arbete bör bedrivas av aktörer på alla nivåer — nationellt, regionalt och lokalt. Dessutom bör civilsamhällets aktörer vara engagerade och, i ett större perspektiv, alla samhällsmedborgare.