Säpo

Starka reaktioner på teckning av profeten Muhammed som rondellhund

I augusti 2007 publicerade Nerikes Allehanda en teckning av profeten Muhammed som rondellhund under rubriken "Rätten att förlöjliga en religion". I samband med detta riktades hot mot konstnären och chefredaktören. Säkerhetspolisen vidtog en rad åtgärder för att bedöma de uttalade hoten och eventuella konsekvenser av dem.

Uttalandet, som kom från en företrädare för al-Qaida i Irak, innehöll hot mot svenska företag. Hoten handlade om ekonomiska sanktioner snarare än våldsdåd. Fler reaktioner på publiceringarna följde och kritiska uttalanden gjordes av officiella företrädare för bland annat Iran.

Nationellt Centrum för Terrorhotsbedömning sammankallades och flera nationella hotbildsbedömningar delgavs Regeringskansliet och andra intressenter. I sin öppna kontaktverksamhet hade Säkerhetspolisen möten med officiella företrädare för svenska muslimer. Vid dessa möten kom det fram att reaktionerna på publiceringen var starkt negativa, men att de flesta aktivt arbetade för att protester skulle ske inom ramen för det svenska demokratiska systemet.

Samarbetade med samverkande tjänster och UD

Säkerhetspolisen vände sig även till samverkande tjänster för information. Underrättelseinhämtning och bearbetning av tips fokuserade på att bedöma om personer i Sverige eller i utlandet skulle vilja och kunna agera på al-Qaidas uppmaning till våld. När Utrikesdepartementet började arbeta med frågan bidrog Säkerhetspolisen till bedömningar av utvecklingen och informerade svenskt näringsliv och medier. Säkerhetspolisen fick också i uppdrag att ta fram hotbildsunderlag till de lokala polismyndigheter som skulle hantera bland annat demonstrationer eller besök av hotade personer.

Karikatyrerna upplevdes som kränkande

Utöver att det enligt muslimsk tradition inte är tillåtet att avbilda Muhammed uppfattades teckningen som en förnedring av profeten, som har en särskild betydelse för muslimer. Många muslimer upplevde därför teckningen som personligt kränkande. Vissa tolkade också teckningen politiskt, som ett angrepp från västvärlden mot islam, ungefär som i fallet med de danska karikatyrerna. Teckningens rubrik kan i sig också ha underblåst reaktionerna.
  
För många muslimer - framför allt utanför Sverige - framstår det som underligt att islam kan kränkas i yttrande- och religionsfrihetens namn. Då regeringar i en del länder har stort utrymme att stoppa eller censurera publiceringar framstod det för vissa som obegripligt att inte den svenska regeringen hade samma möjligheter.