Säpo

Stämpling till terroristbrott

Under stor del av året bedrev Säkerhetspolisen två förundersökningar angående misstanke om stämpling till terroristbrott. Med stämpling till terroristbrott menas bland annat att i samband med annan besluta sig för att begå brott.

Det handlade om två män som misstänktes ha planerat att utföra terrorattentat i Somalia under 2009 som allvarligt kunde skada landet eller sprida fruktan hos den somaliska befolkningen. Säkerhetspolisen ansåg att männen kunde knytas till organisationen al-Shabaab och dess verksamhet i Somalia.

Under den långa utredningstiden satt männen häktade i Stockholm och Göteborg. Då ärendena hade flera beröringspunkter och kopplingar sammanfördes de till en rättegång i Göteborg under hösten 2010. Tingsrättens bedömning och dom i ärendet var att männen gjort sig skyldiga till brottet "stämpling till terroristbrott", och de dömdes till fyra års fängelse vardera. Ärendet överklagades till Hovrätten för västra Sverige. Hovrätten fann i sin bedömning att det inte var styrkt att männen gjort sig skyldiga till brottet och de friades därför den 2 mars 2011.

Detta är det första ärende som har prövats fullt ut i en svensk domstol avseende stämpling till terroristbrott.