Säpo

Förhöjt terrorhot mot Sverige

Den 1 oktober 2010 höjde Säkerhetspolisen hotnivån ett steg när det gäller terrorism riktad mot Sverige. Säkerhetspolisens beslut baserades på underlag från Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) och skapade uppmärksamhet hos media och allmänhet.

Ökad aktivitet men inget omedelbart hot

Säkerhetspolisens beslut innebar att hotnivån när det gäller terrorism riktad mot Sverige höjdes ett steg — från låg till förhöjd. Den ändrade nivån berodde inte på ett omedelbart hot utan baserades på underrättelser om ökad aktivitet inom vissa miljöer i Sverige — aktivitet som bedömdes vara riktad mot Sverige.

Trots höjningen bedöms hotnivån i Sverige fortfarande vara låg jämfört med vissa andra länder i Europa. Säkerhetspolisen arbetar kontinuerligt för att skaffa ytterligare information och för att minska hotet.

Stor uppmärksamhet

Höjningen av nivån skapade stor uppmärksamhet eftersom NCT tidigare bedömt terrorhotet som lågt. Antalet förfrågningar om intervjuer med och uttalanden från Säkerhetspolisen med anledning av det förhöjda terrorhotet var stort.

En av anledningarna till att Säkerhetspolisen öppet redogjorde för den justerade bedömningen var att man tidigare offentligt sagt att hotnivån betraktas som låg och därför ville vara tydlig och öppen mot allmänheten med att en ändring skett.