Säpo

Dialoger förebygger terrorism och extremism

Varför är vissa människor beredda att begå terroristbrott? Och vad kan få dem att sluta? Under flera år har Säkerhetspolisen drivit ett projekt för att försöka förstå och förklara radikalisering och avradikalisering.

Radikalisering är enligt Säkerhetspolisen den process som leder fram till att en individ eller grupp använder, främjar eller förespråkar våld i ideologiskt syfte. Syftet kan vara att införa genomgripande förändringar i samhället. Avradikalisering är den process som leder till att beteendet upphör.

Under de senaste åren har personer som radikaliserats — och är födda och uppvuxna i europeiska länder — legat bakom några av de mest uppmärksammade europeiska terroristattentateni modern tid: Madrid 2004 och London 2005. Radikalisering av framför allt unga personer är viktigt att motverka för att skapa ett tryggare samhälle. Genom dialoger med personer och organisationer kan Säkerhetspolisen bidra till avradikalisering.

Vårt arbete inom området ligger i internationell jämförelse långt fram. Metoderna för att bidra till avradikalisering är en central del av det brottsförebyggande arbete vi ansvarar för.

Uppstår i miljöer som förespråkar våld

Det finns många olika anledningar till att människor radikaliseras och det sker också på olika sätt och i olika typer av miljöer. Begreppet används ofta när man pratar om islamistiska miljöer som förespråkar våld, men Säkerhetspolisen har sett att samma process förekommer i andra politiska eller religiösa sammanhang. Oavsett om personer radikaliseras i en högerextrem vit makt-miljö, en vänsterextrem autonom miljö eller i en våldsfrämjande islamistisk miljö är likheterna påtagliga.

Det handlar om:

  • att personer upplever orättvisor, kränkningar och socialt utanförskap eller identifierar sig med andra som upplever det,
  • att attraheras av förenklade världsbilder där världen delas in i goda och onda krafter, och
  • känslan av att tillhöra en grupp med stark gemenskap och lojalitet, där man anser sig ha en plikt att kämpa på det godas sida — med våld om så krävs.

Polis, skolor och föreningar är avgörande

Säkerhetspolisen har dialoger med både enskilda individer och organisationer för att bidra till avradikalisering. Dialogerna sker regelbundet med närpolis, skolor och föreningar. Om flera samhällsfunktioner får kunskap om radikalisering kan det förebyggande arbetet ske på bred front. De är på så sätt avgörande för att motverka radikalisering och för att hjälpa personer ut ur våldsförespråkande miljöer.

Det är också viktigt att avradikaliserade personer upplever sig vara en del av det omgivande samhället. Men för att åtgärder som uppmuntrar till avradikalisering ska vara effektiva måste de bygga på frivillighet, dialog, personliga relationer och att fokus ligger på personernas beteende — inte deras tro, lära eller ideologi.