Säpo

Främmande makt - flera fall av iakttagelser om underrättelsehot

Säkerhetspolisen har under året bedrivit ett stort antal förundersökningar som rör spioneri, olovlig underrättelseverksamhet och obehörig befattning med hemlig uppgift och röjande av hemlig uppgift.

Antalet utländska underrättelseofficerare stationerade i Sverige förändras som regel lite mellan enstaka år.  Jämfört med 2010 fanns dock fler underrättelseofficerare stationerade i Sverige under 2011. Antalet indikationer på underrättelseverksamhet som kommit till Säkerhetspolisens kännedom ligger på en nivå jämförbar med 2010. Liksom tidigare år bedrevs främmande underrättelseverksamhet i eller mot Sverige dels från traditionella plattformar såsom ambassader, handelsrepresentationer och konsulat, dels från så kallade icke-traditionella plattformar som företag, nyhetsbyråer eller inresande delegationer. Personer som givits flyktingstatus i Sverige kan också vara underrättelseofficerare eller agenter som rapporterar om sina landsmän i Sverige. Kontraspionage är en komplex verksamhet eftersom ett land som är en samarbetspartner inom vissa områden eller sakfrågor också kan bedriva olaglig underrättelseverksamhet i Sverige.

Omvälvande händelser i Mellanöstern och Nordafrika innebär ändrat fokus

Oroligheterna i Mellanöstern och Nordafrika har inneburit att en del av Säkerhetspolisens kontraspionageverksamhet under 2011 fokuserats mot några viktiga länder i regionen. Säkerhetspolisen bedömde att oroligheterna i respektive land bland annat skulle kunna medföra en intensifierad politisk förföljelse (flyktingspionage) från dessa länder mot individer som idag lever i exil i Sverige. Iran och dess kärnteknikambitioner är också ett konstant orosmoment i regionen.

Iran

Iran har åter hamnat högt upp på det internationella samfundets agenda. Internationella atomenergiorganet IAEA:s rapport 2011 om misstankar att Iran är på väg att utveckla en kärnvapenkapacitet är ett skäl. Förnyade FN- och EU-sanktioner mot Iran en annan. Sanktionerna har tvingat Iran till förnyade ansträngningar att komma över nödvändigt kunnande, teknik med mera för att säkerställa försörjningen av sitt kärnteknikprogram vilket Säkerhetspolisen har kunnat observera och vidta motåtgärder. Säkerhetspolisen har också kunnat observera att annan olovlig iransk underrättelseverksamhet fortsatt under 2011.

Libyen

Libyen är ett land som Säkerhetspolisen i flyktingspionage-sammanhang sedan länge haft ögonen på. Både 2005 och 2008 förklarades libyska underrättelseofficerare under diplomatisk täckmantel för persona non grata av den svenska regeringen. Under 2011 befann sig Sverige de facto i väpnad konflikt med Libyen inom ramen för stöd till en FN-resolution. Regimen i Libyen bedömdes kunna ha intentioner att realisera de hotfulla uttalanden som uttrycktes mot ett flertal stater i den väpnade internationella koalitionen. Den libyska underrättelsepersonal som fanns i Sverige bedömdes kunna utgöra en säkerhetsrisk för svenska intressen. Säkerhetspolisens motverkan av olovlig libysk underrättelseverksamhet i Sverige resulterade därför i att två diplomater vid det libyska folkkontoret, en identifierad underrättelseofficer samt en person som bedömdes arbeta för underrättelsetjänsten, förklarades persona non grata av Utrikesdepartementet i maj 2011. Sedan dess har Libyen inte haft någon underrättelsenärvaro vid sin beskickning i Stockholm.

Syrien

Även Syrien är ett land som Säkerhetspolisen i flyktingspionagesammanhang sedan länge följt. År 2010 utvisades en syrisk underrättelseofficer från Sverige för misstänkt flyktingspionage. Som en följd av den politiska utvecklingen i Syrien har polismyndigheterna och Säkerhetspolisen under 2011 regelbundet fått in rapporter om misstänkt syriskt flyktingspionage. De enskilda fallen har fortlöpande bedömts och utretts. Med hänsyn till utvecklingen i Syrien pågår arbetet med att följa upp olovlig syrisk underrättelseverksamhet alltjämt.