Säpo

Åtgärder gav minskad underrättelseverksamhet mot EU-ordförandeskapet

Inför och under hösten 2009 bevakade Säkerhetspolisen den händelseutveckling i Sverige och omvärlden som kunde leda till underrättelseaktiviteter med koppling till det svenska EU-ordförandeskapet. Vi bedömer att våra insatser hade en återhållande effekt på flera länders underrättelseverksamhet.

Alla EU-ordförandeskap är föremål för ett särskilt underrättelseintresse. Andra länders underrättelsetjänster är även i vanliga fall intresserade av de ämnesområden som regeringen prioriterade för det svenska EU-ordförandeskapet. Det handlar till exempel om energi, tillväxt och EU:s fortsatta utvidgning.

Det väntade underrättelsehotets mål och syfte

Inför Sveriges ordförandeskap i EU gjorde Säkerhetspolisen en övergripande bedömning av det förväntade underrättelsehotet. Vi bedömde att hotet kunde bestå av:

  • kartläggning av förberedelser och personer involverade i organiseringen av ordförandeskapet
  • försök att hämta in känslig information från dessa personer eller värva dem
  • försök till dataintrång och avlyssning av till exempel mobiltelefoner

Vi bedömde också att olaglig underrättelseverksamhet under det svenska EU-ordförandeskapet kunde syfta till att:

  • få kunskap om Sveriges och EU:s ståndpunkter i särskilda frågor
  • påverka EU:s beslutsprocess och därmed vinna politiska, ekonomiska eller militära fördelar
  • påverka EU:s politik och skapa oenighet mellan medlemsstaterna.

Information och tekniskt stöd

Regeringen och berörda myndigheter fick inför EU-ordförandeskapet ta del av Säkerhetspolisens bedömning. Vi försåg också Regeringskansliet med tekniskt stöd för att förhindra att känslig information skulle läcka ut.

Genom våra motåtgärder bedömer vi att möjligheten att bedriva olaglig underrättelseverksamhet minskade för flera länders underrättelsetjänster, både inför och under det svenska EU-ordförandeskapet.