Säpo

Säkerhetsskyddslagen behöver anpassas till det moderna samhället

Syftet med säkerhetsskyddslagstiftningen behöver klargöras och den behöver anpassas till dagens teknik och informationssamhälle. Det kom Säkerhetspolisen fram till i en förstudie om en översyn av säkerhetsskyddslagen som gjordes på uppdrag av regeringen.

I oktober 2009 överlämnade vi vår förstudierapport till regeringen. I den redovisar vi de frågeställningar vi anser bör behandlas i en allmän översyn av lagen. Det grundläggande sättet att reducera sårbarheter inom samhällsviktiga verksamheter är att införa anpassade säkerhetsskyddsåtgärder. Men hoten mot och karaktären hos det skyddsvärda är alltså inte desamma som tidigare. Behovet av säkerhetslösningar och förutsättningar för hur de ska införas har också förändrats sedan säkerhetsskyddslagen kom till.

Hoten och tekniken ser annorlunda ut

När säkerhetsskyddslagen infördes för snart femton år sedan upplevdes risken för ett stort krig mellan maktblocken i Europa fortfarande som det största hotet mot Sverige. De hot som i dag bedöms kunna få säkerhetspolitiska konsekvenser är spioneri riktat mot den centrala statsledningen och svenska myndigheter, terrorism samt spridning av massförstörelsevapen.

När den nuvarande lagstiftningen tillkom användes datorn främst för dokumentation. I dag används datorn till stor del för helt andra typer av tjänster. Det kan handla om ekonomi, kommunikation (såsom internet eller telefoni) och fjärrstyrning av system (såsom el- och vattenförsörjning). IT-beroendet inom samhällsviktiga verksamheter gör samtidigt dagens samhälle mer sårbart än det varit tidigare. Störningar i viktiga IT-system kan snabbt få stora konsekvenser för samhället, vilket är en relativt ny företeelse.