Säpo

Hot mot förtroendevalda

Rapport, publicerad i mars 2008

Till rapportenPDF (pdf, 799 kB) (pdf, 800 kB)

En av Säkerhetspolisens uppgifter är att kartlägga och analysera angrepp på samhällsviktiga funktioner i den utsträckning de skadar grundläggande demokratiska värden. Mot bakgrund av detta startades under 2007 ett projekt för att kartlägga omfattningen av hot mot förtroendevalda och resultaten presenteras i denna rapport.

Tidigare undersökningar av bland annat Sveriges Kommuner och Landsting har visat att en relativt stor andel av de förtroendevalda på lokal eller regional nivå har blivit utsatta för hot eller känner sig hotade. Med anledning av dessa resultat påbörjades projektet "Hot mot förtroendevalda" i september 2007.  Projektet hade som huvudsyfte att undersöka omfattningen av hot mot förtroendevalda på lokal och regional nivå samt kartlägga hur problembilden ser ut; vem som hotas, på vilket sätt de hotas och vilka motiv som finns bakom.  

Slutsatser:

  • Hot mot förtroendevalda är ett förekommande men begränsat problem.
  • Det finns för närvarande inga tecken på något omfattande hot från organiserade kriminella miljöer mot riksdagspartiernas representanter i kommun och landsting.
  • Hot från missnöjda medborgare står för en stor andel av hoten. Hot framförs främst genom e-post, brev och telefon. Grova hot är ovanliga. Våldsbrott har inte påträffats mot riksdagspartiernas förtroendevalda.
  • Politiker med hög profil, som är medieexponerade, eller har ansvar för känsliga eller politiskt kontroversiella frågor är mer utsatta än ändra.
  • Sverigedemokraternas förtroendevalda utsätts för omfattande och systematiska hot från den autonoma miljön. Även våldsbrott förekommer. Hoten har lett till att flera förtroendevalda lämnat sina politiska uppdrag.

Publikationen går inte att beställa utan finns endast tillgänglig i pdf-version.

Uppdaterad: 2010-07-28