Säpo

Spionärenden i öppna källor 2004

Rapport, publicerad i februari 2005

Till rapportenPDF (pdf, 390 kB) (pdf, 390 kB)

I denna rapport ges en sammanställning av uppdagade fall av misstänkt spioneri från januari 2003 fram till och med oktober 2004. Händelser finns med i den utsträckning de påträffats i öppna källor. Säkerhetspolisen har inte gjort någon bedömning av huruvida varje enskilt fall i sammanställningen i rättslig mening kan klassas som spioneri.

Rapporten är geografiskt uppdelad utifrån det land där underrättelseverksamheten utfördes. Händelser som berör företags- eller ekonomiskt spionage har i största mån uteslutits då dessa återfinns i Säkerhetspolisens rapporter och nyhetsbrev om företagsspionage.

Publikationen går inte att beställa utan finns endast tillgänglig i pdf-version.

Uppdaterad: 2010-07-28