Säpo

Företagsspionage

Rapport 2005:1, publicerad i januari 2005

Till rapportenPDF (pdf, 270.9 kB) (pdf, 270 kB)

I denna rapport presenteras ett urval av artiklar med anknytning till företagsspionage publicerade i svensk och internationell press under sommaren och hösten 2004. Sammanställningen har gjorts i syfte att medvetandegöra svenska företag och allmänheten på att såväl konkurrerande företag som statliga aktörer bedriver spionage mot svenska företag. Detta görs med målsättningen att få konkurrensfördelar eller reducera egna forsknings- och utvecklingskostnader. Säkerhetspolisen ansvarar för att utreda spionage mot svenska företag om främmande makt ligger bakom.

Få konkreta fall där personer har dömts för företagsspionage finns publicerade. Säkerhetsrisker och olika former av informationsförlust fortsätter att vara aktuella ämnen. Företagsspionage är inte begränsat till en viss bransch eller ett visst företag. De inhämtningssätt som används beror både på vilken slags information som eftersöks och hur tillgänglig informationen är. Det är svårt att skilja på statlig underrättelseverksamhet som riktas mot företag, så kallat ekonomiskt spionage, och företagsspionage då myndigheter i flertalet länder både i Asien och västvärlden har ett väl utvecklat samarbete med och stödjer respektive lands näringsliv. Oavsett om spionaget utförs av främmande makt eller om utövaren är ett företag med renodlat kommersiella intressen kan konsekvenserna för drabbade företag bli stora.

Publikationen går inte att beställa utan finns endast tillgänglig i pdf-version.

Uppdaterad: 2010-07-28