Säpo

Företagsspionage

Rapport 2004:1, publicerad i mars 2004

Till rapportenPDF (pdf, 76 kB) (pdf, 75 kB)

I denna rapport ges en sammanställning av de fall av företagsspionage som har uppmärksammats i medierna under 2003. Sammanställningen har gjorts i syfte att medvetandegöra svenska företag och allmänheten på att såväl konkurrerande företag som statliga aktörer bedriver spionage mot svenska företag. Detta görs med målsättningen att få konkurrensfördelar eller reducera egna forsknings- och utvecklingskostnader. Säkerhetspolisen ansvarar för att utreda spionage mot svenska företag om främmande makt ligger bakom.

De uppmärksammade fallen har berört flera områden, både affärsmässigt och geografiskt. Några artiklar har fokuserat på Asien. Dessa länder har en stark teknisk utveckling och riskerar att utsättas för spionage både av sina grannländer och av konkurrenter i väst. Samtidigt har de en förhållandevis stor andel gästforskare och yrkesarbetande verksamma i länder utanför Asien, vilka i ett par fall har uppmärksammats i samband med företagsspionage. Företagsspionage används på så sätt för att minska ett lands forsknings- och utvecklingskostnader och samtidigt kunna konkurrera internationellt inom områden som IT och bioteknik.

Ofta är det fall av företagsspionage med anknytning till USA och amerikanska intressen som väckt uppmärksamhet. Det kan ha en naturlig förklaring i och med den dominans av amerikanska källor som råder i medier inom detta område. Det kan också spegla att landet är ledande inom flera områden och gör stora satsningar på forskning och utveckling, vilket gör amerikanska företag och amerikansk forskning begärliga mål för företagsspionage.

Publikationen går inte att beställa utan finns endast tillgänglig i pdf-version.

Uppdaterad: 2010-07-28