Säpo

Emma arbetar som vakthavande befäl på SKC

– Beredskap dygnet runt på Säkerhetspolisens kommunikationscentral

Säkerhetspolisens kommunikationscentral, SKC, kan liknas vid en akutmottagning där information kommer in för att tas om hand. Dag som natt ska SKC ha beredskap att bedöma, värdera och eventuellt fatta operativa beslut

Säkerhetspolisens kommunikationscentral utgör en del av Sveriges krisberedskap och är ständigt bemannad. Arbetet är stundtals intensivt och leds av ett vakthavande befäl.

– Vi är Säkerhetspolisens akutmottagning. Vi tar emot alla sorters ärenden och är örat mot rälsen,  säger Emma, vakthavande befäl på SKC. Framför allt är trycket på oss högt utanför kontorstid då våra arbetsuppgifter utökas inom många områden, till exempel ansvaret för växeln och inkommande ärenden.

SKC, som kommunikationscentralen kallas internt, har både operativa och administrativa uppgifter. Till de operativa hör bland annat att vara kontaktpunkt för Säkerhetspolisens egen personal som arbetar ute på uppdrag. SKC är också larmmottagning om något händer hos de personer eller i de byggnader som Säkerhetspolisen ansvarar för.

Bedöma, hänvisa vidare eller agera
Det kommer ständigt information och ärenden till SKC genom e-post eller telefonsamtal. Ansvaret för det vakthavande befälet är då att snabbt avgöra om det är en sak för Säkerhetspolisen eller om det är aktuellt för öppna polisen eller annan myndighet.
Är det ett ärende för Säkerhetspolisen är nästa steg att bedöma om det är en händelse som kräver akuta åtgärder eller om det kan rapporteras  enligt de vanliga vägarna.  


Kris innebär stab
En stor och viktig del i verksamheten är att fatta operativa beslut vid plötsligt inträffade händelser. Det sker bland annat när det uppstått en särskild händelse som är av sådan allvarlig art att den kräver stabsarbete med omedelbara åtgärder och beredskap hos Säkerhetspolisen och, oftast, även andra samverkande myndigheter som exempelvis andra polismyndigheter och Regeringskansliet. Självmordsdådet den 11 december 2010 var en sådan händelse och som krävde en stor  arbetsinsats under lång tid.

– Beslut om att upprätta stab vid särskild händelse fattas av den chefstjänsteman som är i beredskap. Som vakthavande befäl ansvarar jag för att rätt beslutsunderlag finns och att beordra in ytterligare personal, berättar Emma.

Följer ständigt upp pågående personskyddsinsatser
En stor del av arbetet innebär att följa upp och stödja dem som arbetar med Säkerhetspolisens personskyddsverksamhet. De står i ständig kontakt med SKC för att meddela var de befinner sig och hur de förflyttar sig under arbetet. Personalen på SKC har en statusskärm där de ser var varje skyddsperson och livvakt är för tillfället. Det är nödvändigt att få denna uppdatering eftersom det hela tiden måste finnas information om det aktuella läget och en beredskap för eventuella händelser och förändringar. Om en särskilt svår situation uppstår är det SKCs uppgift att agera och vidta de åtgärder som behövs, exempelvis att kontakta den lokala polismyndigheten för assistans.

Nödvändigt kunna arbeta under press
Emma är polis sedan 25 år och har arbetat på Säkerhetspolisen i 15 år, varav fem år på kommunikationscentralen. Hon berättar att arbetet på SKC kräver att man är stresstålig och flexibel samt att man inte väjer för att ta ansvar och fatta beslut även under stark press

– Parallellt med det minutoperativa ska jag som befäl även ha ett helikopterperspektiv på verksamheten och veta vad som är på gång samt vem som ska kontaktas i olika frågor.

Personalen på SKC består av åtta vakthavande befäl och nio operatörer. Eftersom det ständigt ska vara personal på plats krävs ett treskiftesschema

– Rollen som vakthavande befäl är ofta att vara spindeln i nätet och det är en fördel att känna till Säkerhetspolisens olika verksamheter och ha samlat på sig erfarenhet och personkännedom, säger Emma. Men verksamheten på SKC bygger på lagarbete och under- lättas av att alla här är engagerade, effektiva och tillgängliga. Många av oss är polisiärt erfarna vilket också kan ha sina fördelar i det operativa arbetet.

Bevaka och värdera omvärldshändelser

Omvärldsbevakning är en annan av SKCs verksamheter som aldrig tar paus. En vägg av tv- skärmar illustrerar det som händer runt om i världen och när något inträffar som har bäring på Säkerhetspolisens uppdrag och verksamhet ska det noteras och eventuellt föras vidare.

Förutom att ständigt ha öppna ögon och kunna värdera nyheter är SKC också en väg in till Säkerhetspolisen för den personal som finns antingen på resande fot eller är stationerad utomlands. Även samverkande myndigheter och organisationer har SKC som en naturlig kontaktpunkt under stora delar av dygnet.