Säpo

När får tvångsmedel tex hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation användas?


Domstol beslutar om användande av tvångsmedel efter begäran från åklagare. Tvångsmedel kan få användas i förundersökningar av brott som kan ge fängelse i minst två år samt vissa andra brott av speciell karaktär. Undantaget är hemlig rumsavlyssning som endast får användas för mycket allvarliga brott, det vill säga brott som har ett minimistraff om fängelse i fyra år.

De tvångsmedel som är tillåtna i Sverige är:
* Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation som innebär att ta del av en misstänkt persons kommunikation med enskilda personer via telefon eller internet.
* Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation som innebär att ta del av tekniska uppgifter vid kommunikation över internet eller telefon för att utröna vem eller vilka en misstänkt person har kontakt med.
* Hemlig kameraövervakning som innebär att kameror placeras ut för att bevaka en plats som har koppling till det brott som utreds.
* Hemlig rumsavlyssning - så kallad buggning - som innebär att ta del av tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst som allmänheten inte har tillträde till.
* Postkontroll
som innebär möjligheten att beslagta brev och paket för att ta del av det som skickas till eller från en misstänkt person.