Säpo

När blir underrättelseinhämtning olaglig?


LAGLIGT. Underrättelseverksamhet innebär att samla in och bearbeta information för att använda informationen i specifika syften. Underrättelseverksamhet är inte olaglig i sig.

OLAGLIGT. Underrättelseverksamheten blir olaglig när någon för en främmande stats räkning skaffar sig uppgifter som kan medföra skada för en annan stats säkerhet när uppgifterna blir kända. Det kan också vara fråga om fall där någon, för en främmande stats räkning, skaffar uppgifter om andra människors personliga förhållanden. Sådan underrättelse verk samhet kan ske genom att en främmande stat använder sig av personer som har eller kan få tillgång till de uppgifter som den främmande staten behöver. 

SPIONERI. Spioneri är när man försöker komma över uppgifter som kan medföra men för rikets säkerhet för att överlämna dem till främmande makt.