Säpo

Hur skaffar Säkerhetspolisen information?

Ingress

En stor del av Säkerhetspolisens arbete sker i form av underrättelsearbete. Det är främst inom verksamhetsområdena kontra- spionage, kontraterrorism och författnings- skydd som ett systematiskt underrättelse- arbete bedrivs. Underrättelsearbete bedrivs enligt den så kallade underrättelsecykeln, det vill säga genom inriktning, inhämtning, bearbetning, analys och delgivning av information. Inhämtning av underrättelser sker bland annat genom:
* Spaning – utförs av specialistpersonal från Säkerhetspolisen,
* Tvångsmedel – beslutade av domstol och de som får användas är hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning och postkontroll, 
* Personkällor – personer som lämnar information, 
* Öppna källor – till exempel internet, tidningar, radio och tv, 
* Förhörsinformation, 
* Kontakter med utländska säkerhets- och underrättelsetjänster – Säkerhetspolisen har ett omfattande samarbete med andra länders säkerhets- och underrättelsetjänster, särskilt när det gäller att bekämpa och motverka terrorism.

Inhämtade underrättelser bearbetas. Innan de analyseras sker en bedömning av hur tillförlitlig källan är och huruvida informationen är korrekt. När uppgifterna har analyserats delges berörda enheter inom Säkerhetspolisen som med utgångspunkt från informationen beslutar om operativa åtgärder, extern delgivning eller förnyad underrättelseinriktning.