Säpo

Sammanfattning av Säkerhetspolisens interna bestämmelser om källdrivning

Syftet med de interna bestämmelserna för arbetet med personkällor är att säkerställa att källdrivningen bedrivs på ett likartat sätt inom Säkerhetspolisen med en tydlig ansvarsfördelning och att verksamheten sköts rättssäkert, spårbart och effektivt.

Allmänt

För Säkerhetspolisen är användandet av personkällor en viktig del av säkerhetsunderrättelseverksamheten. Grunden för verksamheten utgår ifrån de underrättelsebehov som Säkerhetspolisen har för att fullgöra sitt uppdrag. Källdrivningsverksamheten inriktas utifrån detta.

Vad är en personkälla?

De personer som lämnar förtrolig information till Säkerhetspolisen om misstänkt brottslighet och misstänkta brottslingar kallas personkällor.

All källdrivningsverksamhet måste utgå från en i förväg beslutad plan där målet och förutsättningarna för arbetet tydligt framgår. Planen innehåller även en regelbundet uppdaterad riskbedömning för den enskilde källan.

Eftersom källdrivning involverar frivilliga privatpersoner är det av särskild vikt att behovs- och proportionalitetsprincipen beaktas.

Följande omständigheter måste beaktas när det avgörs om Säkerhetspolisen ska använda sig av en viss källa:

  • källdrivningens/operationens målsättning,
  • säkerhetshotets innehåll,
  • styrkan på de omständigheter som indikerar ett säkerhetshot,
  • operationens omfattning i tid och rum,
  • en lämplighetsbedömning av källan som person,
  • alternativa tillvägagångssätt, och
  • vilka skador som kan uppstå ifall operationen röjs.

All källdrivning sker i Säkerhetspolisens intresse och för dess räkning. Förhållande till en privatperson som engagerats som källa ska präglas av yrkesmässighet och utmärkas av ett högt säkerhetstänkande.

Ansvarsfördelning

Chefen för säkerhetsunderrättelseavdelningen har under säkerhetspolischefen det övergripande ansvaret för källdrivningsverksamheten vid Säkerhetspolisen. Han eller hon utser en myndighetssamordnare för källdrivning.

Myndighetssamordnarens huvudsakliga ansvar
Myndighetssamordnaren ska kontrollera att bestämmelserna och rutinerna inom källdrivningsverksamheten efterlevs samt vara sammanhållande ansvarig för källdrivningsprocessen och vara drivande i metodutvecklingsfrågor.

Källdrivarens huvudsakliga ansvar
En källdrivare har ansvaret för de löpande kontakterna med en eller flera personer som är personkällor eller potentiella personkällor. Källdrivaren är ansvarig för deras och sin egen säkerhet samt för att mottagen information redovisas.

Controllerns huvudsakliga ansvar 
En controller stödjer, kontrollerar och följer upp den verksamhet som bedrivs av en eller flera källdrivare.

Beslut

Innan Säkerhetspolisen värvar och driver en källa måste det finnas ett beslut som ligger till grund för detta.

I beslutet ska även framgå källans personliga förutsättningar att för uppdraget samt regelbunden uppdatering av säkerhetsaspekterna för den enskilda källan. Dessa beslut ska förnyas regelbundet.

Behörighet att driva källor

För att få bli källdrivare vid Säkerhetspolisen krävs det att man genomgått en grundutbildning med ett godkänt resultat.

Innan utbildningen sker en rekryteringsprocess där det kontrolleras om befattningshavaren är lämplig och har de förutsättningar som krävs för arbetet.

Efter utbildningen får källdrivaren också handledning under den första tiden för att komma in i arbetet på ett bra sätt.