Säpo

Personkällor

De personer som lämnar förtrolig information till Säkerhetspolisen om misstänkt brottslighet och misstänkta brottslingar kallas personkällor.

Att vi tar hjälp av personkällor är en mycket viktig del i vår säkerhetsunderrättelsetjänst och underlättar för oss att klara vårt uppdrag att skydda den svenska demokratin och den nationella säkerheten. Säkerhetspolisen får på det här sättet hjälp främst när det gäller kontraspionage, kontraterrorism och författningsskydd.

För Säkerhetspolisen är det av yttersta vikt att de personer som lämnar upplysningar till oss kan göra det tryggt och säkert. Vi tar källornas säkerhet på största allvar.

Det är också förklaringen till att verksamheten med personkällor omgärdas av sekretess och varför vi ytterst sällan ger detaljer om den delen av vårt underrättelsearbete. Säkerhetspolisen har rigorösa rutiner för att hemlighålla identiteten på de personer som lämnar upplysningar till oss.

Vi vill inte heller avslöja detaljer om våra arbetsmetoder eller specifika ärenden. Det skulle annars allvarligt försvåra våra möjligheter att klara det uppdrag som regering och riksdag har gett oss

Säkerhetspolisens rutiner rörande personkällor har granskats av Justitiekanslern. JK har ansett att Säkerhetspolisens verksamhet med fysiska källor bedrivs på ett i allt väsentligt genomtänkt, enhetligt och säkert sätt.