Säpo

Så skaffar Säkerhetspolisen information

En stor del av Säkerhetspolisens arbete sker i form av underrättelsearbete. Det är främst inom verksamhetsområdena kontraspionage, kontraterrorism och författningsskydd som ett systematiskt underrättelsearbete bedrivs.

Underrättelsearbete bedrivs genom inriktning, inhämtning, bearbetning, analys och delgivning av information. Inhämtning av underrättelser sker bland annat genom:

  • Spaning – utförs av specialistpersonal från Säkerhetspolisen.
  • Tvångsmedel – beslutade av domstol och de som får användas är hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning och postkontroll.
  • Personkällor – personer som lämnar information.
  • Öppna källor – till exempel internet, tidningar, radio och tv.
  • Förhörsinformation.
  • Kontakter med utländska säkerhets- och underrättelsetjänster – Säkerhetspolisen har ett omfattande samarbete med andra länders säkerhets- och underrättelsetjänster, särskilt när det gäller att bekämpa och motverka terrorism.
  • Kontakter med Polismyndigheten.
  • Kontakt med andra myndigheter och organisationer.

Bearbetning, analys och beslut om åtgärder

Inhämtade underrättelser bearbetas. Innan de analyseras sker en bedömning av hur tillförlitlig källan är och huruvida informationen är korrekt.

När uppgifterna har analyserats delges berörda enheter inom Säkerhetspolisen som med utgångspunkt från in-formationen beslutar om operativa åtgärder, extern delgivning eller förnyad underrättelseinriktning.