Säpo

Säkerhetspolisens insynsråd

I samband med att Säkerhetspolisen blev en egen myndighet den 1 januari 2015, inrättades ett parlamentariskt insynsråd, med ledamöter från alla riksdagspartierna.

Ett insynsråd har enligt myndighetsförordningen till huvudsaklig uppgift att utöva insyn på myndighetens verksamhet och ge myndighetschefen råd. De har dock inga beslutsbefogenheter.

Insynsrådets ledamöter kommer från alla riksdagspartierna, något som återspeglar den demokratiska insynsfunktion som rådet ska utgöra.Regeringen bestämmer antalet ledamöter, hur lång tid dessa sitter och hur tillsättandeprocessen ska gå till. Insynsrådet kommer att fylla en viktig funktion för den demokratiska insynen i Säkerhetspolisens verksamhet, via våra förtroendevalda politiker.

Organisatoriskt utgör insynsrådet en del av Säkerhetspolisen, med säkerhetspolischefen som ordförande.

Mötena hålls ser gånger per år och innehåller information och diskussion, dels om myndighetens verksamhetsområden, dels om Säkerhetspolisens arbetssätt och processer.

Mötena innehåller också information om aktuella ämnen som vid tidpunkten är relevanta ur Säkerhetspolisens perspektiv, och ledamöterna lyfter frågor med utgångspunkt i sin demokratiska insynsfunktion.

Ledamöterna i Säkerhetspolisens insynsråd är:

  • Susanne Eberstein (S)
  • Maria Ferm (MP)
  • Linda Snecker (V)
  • Tomas Tobé (M)
  • Johan Hedin (C)
  • Lennart Gabrielsson (L)
  • Olle Sandahl (KD)
  • Katja Nyberg (SD)