Säpo

Offentlighet och sekretess

Säkerhetspolisen är en myndighet och omfattas därmed av offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen handlar om öppenhet - att allmänhet och medier ska ha insyn i myndighetens verksamhet. Det innebär bland annat att de har rätt att ta del av myndigheters allmänna handlingar.

Allmänna handlingar

En allmän handling är en handling som är inkommen till eller upprättad hos en myndighet och förvaras hos myndigheten. Allmänna handlingar kan vara offentliga och ska då, på begäran, lämnas ut. De kan också vara hemliga till följd av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och får då inte lämnas ut. Om en handling förvaras hos Säkerhetspolisen är det som huvudregel vi som beslutar om denna ska lämnas ut eller inte.  

Det kan kosta pengar att få ut en allmän handling. Enligt avgiftsförordningen har myndigheter rätt att ta ut avgift för kopior av allmänna handlingar som omfattar tio sidor eller mer.

Sekretess

Sekretess innebär att uppgifter som är sekretessbelagda inte får röjas för enskild person eller annan myndighet. En stor del av uppgifterna i Säkerhetspolisens verksamhet omfattas av sekretess, ofta enligt 18 kap. 2 § första stycket i offentlighets- och sekretesslagen:

"Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till sådan verksamhet som avses i  2 kap. 7 § 1 eller 5 kap. 1 § 1 polisdatalagen (2010:361), om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas."

Enligt bestämmelsen gäller inte sekretess enligt ovan för uppgift som hänför sig till verksamhet hos Säkerhetspolisen och som har förts in i en allmän handling före år 1949.

I 18 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen finns en sekretessbrytande bestämmelse som anger vilka uppgifter som kan lämnas ut:

"Sekretessen enligt 2 § hindrar inte att en enskild kan få uppgift om huruvida han eller hon förekommer i Säkerhetspolisens register med anledning av den verksamhet som bedrevs med stöd av:

  1. personalkontrollkungörelsen (1969:446) och de tilläggsföreskrifter som utfärdats med stöd av den,
  2. förordningen den 3 december 1981 med vissa bestämmelser om verksamheten vid Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning, eller
  3. motsvarande äldre bestämmelser".