Säpo

Samverkansrådet mot terrorism

Samverkansrådet mot terrorism är ett samarbete mellan fjorton svenska myndigheter, som syftar till att stärka Sveriges förmåga att motverka och hantera terrorism.

Säkerhetspolisen har ett nationellt ansvar för att bekämpa terrorism, och en förutsättning för att kunna genomföra detta uppdrag är att samarbeta med andra. Ett viktigt samarbetsforum är Samverkansrådet mot terrorism.

Vad är Samverkansrådet mot terrorism, och vilka deltar?

Samverkansrådet mot terrorism är ett nätverk som syftar till att på nationell nivå förbättra samordningen och effektivisera arbetet före, under och efter ett terroristattentat. Rådet har inte någon egen juridisk status eller formellt uppdrag, men har ett uttalat stöd från regeringen. Exempelvis ges rådet en tydlig roll i den nationella strategin mot terrorism.

Det första mötet med Samverkansrådet mot terrorism hölls i början av 2005, på Säkerhetspolisens initiativ. Fjorton myndigheter deltar i rådet. De har alla, på olika sätt, en funktion i arbetet att motverka eller hantera terrorism. Rådet leds och sammankallas av säkerhetspolischefen, och samtliga deltagande myndigheter representeras på myndighetschefsnivå.

De deltagande myndigheterna är, förutom Säkerhetspolisen:

En viktig samarbetspartner för Samverkansrådet är Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT). NCT:s produktion av rapporter berör och distribueras till samtliga deltagande myndigheter i Samverkansrådet.

Vad gör Samverkansrådet mot terrorism?

Samverkansrådet mot terrorism bedriver ett strategiskt arbete för att långsiktigt stärka förmågan att motverka och hantera terrorism. Arbetet kan delas in i tre kategorier:

  • Förebygga
  • Förhindra
  • Försvåra

Dessa tre kategorier har regeringen definierat i den nationella strategin mot terrorism, och det är inom dessa kategorier som Sverige ska möta terrorismhotet. Sveriges inriktning matchar också EU:s strategi inom området.

Samverkansrådets strategiska mål inom dessa tre kategorier omsätts i ett konkret arbete för att stärka myndighetssamverkan. Rådet tar årligen fram handlingsplaner med projekt för att utveckla metoder och arbetssätt.

Utvecklingsarbetet varierar något från år till år. Det bedrivs dock en löpande verksamhet inom två områden:

  • Att regelbundet utbilda och öva rådets myndigheter i samverkansfrågor
  • Att kontinuerligt samverka kring kommunikation med allmänhet och medier rörande terrorismfrågor.

Dessutom kan arbetet exempelvis bestå av att identifiera ansvarförhållanden de deltagande myndigheterna emellan, och utbyta erfarenheter med aktörer som inte deltar i Samverkansrådet. Ett viktigt syfte med all verksamhet är att kontinuerligt hålla kontaktvägarna öppna, för att vara beredda att snabbt kunna koordinera rådets myndigheter om ett terroristattentat skulle inträffa.

Kontaktuppgifter

Postadress:
Säkerhetspolisen
Samverkansrådet mot terrorism
Box 12312
102 28 Stockholm
Telefon: 010-568 70 00
Fax: 010-568 70 10
E-post: samverkansradet@sakerhetspolisen.se