Säpo

Kontraterrorism

Säkerhetspolisen bedriver underrättelsearbete och vidtar åtgärder för att förhindra terroristattentat i Sverige och mot svenska intressen utomlands. Terroristattentat ska inte heller kunna planeras eller stödjas från Sverige. 

Säkerhetspolisen arbetar när det finns information om brottslig verksamhet. Vår huvuduppgift är att förhindra att terroristattentat begås i Sverige. Konsekvenserna av ett terroristattentat kan bli mycket allvarliga för samhället och medborgarna. Därför är målet att förhindra terroristbrottslighet i ett tidigt stadium. Mycket av Säkerhetspolisens arbete syns därför inte i antal förundersökningar och domar.

Terrorism är allvarlig brottslighet som på något vis skadar en stat eller en mellanstatlig organisation. Det kan röra sig om att injaga fruktan i befolkningen, tvinga fram en åtgärd som annars inte skulle vidtas, tvinga fram att en viss åtgärd inte beslutas eller genomförs eller att skada grundläggande samhällsstrukturer. Även uppmaning, rekrytering, finansiering och utbildning i terrorismsyfte är brottsligt.

En terrorist är oftast ideologiskt motiverad i de extrema ytterkanterna av politik eller religion. Den ideologiska motiveringen är ofta kopplad till en konflikt eller sakfråga som uppfattas som orättvis. I dag är det sunniislamistiska extremister som begår de allvarligaste terroristbrotten. Här kan du läsa mer om våldsbejakande extremism.

Viktigt ligga steget före

Säkerhetspolisens uppgift är också att försvåra och reducera verksamheter som stödjer terrorism. Det kan röra sig om finansiering, logistiskt stöd, utbildning, rekrytering eller radikalisering.

Säkerhetspolisen arbetar brett för att förhindra all terrorism oavsett ideologisk motivering. Ett terroristbrott förhindras genom att skapa ett informationsövertag, det vill säga vara steget före. För att uppnå detta krävs ett gediget och effektivt inriktat underrättelsearbete baserat på information från olika källor, från allmänheten och samverkande parter samt fysisk och teknisk spaning.

Så sker inhämtning

Förutsättningen för Säkerhetspolisens underrättelsearbete inom kontraterrorism är inhämtning av relevant information. Inhämtningen sker genom spaning, personkällor, öppna källor, förhörsinformation, tvångsmedel samt kontakter och samverkan både nationellt och internationellt.

Hemliga tvångsmedel är också ett viktigt verktyg för att förhindra att terroristbrott begås i Sverige. Tvångsmedel beslutas av domstol och innefattar hemlig avlyssning och övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig rumsavlyssning, hemlig kameraövervakning och postkontroll. Dagens kommunikation sker ofta via internet, även bland terrorister, och därför har Säkerhetspolisen lyft frågan om att få tillgång till hemlig dataavläsning för att inhämta information där relevant kommunikation i ökande grad faktiskt sker. Här kan du läsa mer om Säkerhetspolisens informationsinhämtning.

Förebyggande arbete

Det förebyggande arbetet är mycket viktigt för att på sikt minska terrorhotet. Eftersom Säkerhetspolisen är en brottsbekämpande myndighet kan vi inte ensamma effektivt arbeta förebyggande. För att komma åt grundproblematiken bakom terrorismen krävs en gemensam och samlad insats från samhället. Här kan du läsa mer om Säkerhetspolisens förebyggande arbete mot terrorism.