Säpo

Aktuell hotbildsbedömning

Extremistmiljöerna bedöms i dagsläget inte utgöra ett hot mot det demokratiska statsskicket som helhet.

Med det menar vi att vare sig den autonoma miljön eller vit makt-miljön har förmåga att skaffa sig ett så långtgående eller omfattande inflytande över de grundläggande demokratiska funktionerna att det skulle undergräva demokratin. Vi menar också att extremistmiljöerna i nuläget saknar förmåga att omsätta sina avsikter i praktiken, det vill säga att ersätta det nuvarande statsskicket med ett annat.

Ideologiskt motiverade våldsbrott mot grundläggande demokratiska funktioner är relativt ovanliga i Sverige. Även om det finns flera tänkbara – och ibland utpekade – måltavlor är det i praktiken få av dem som drabbas. Det beror bland annat på att det är ett begränsat antal personer som själva använt eller kan tänka sig att använda våld för att nå sina politiska mål.

Trots det utgör ideologiskt motiverade aktörer ett relativt allvarligt hot mot enskilda individer, bland annat genom att de använder  hot, skadegörelser och trakasserier för att påverka samhällsföreträdare. Våld, hot och skadegörelser – och anspelningar på det upplevda hotet – används också för att förmå enskilda individer att lämna sitt politiska engagemang eller avstå från att använda sina grundlagsfästa fri- och rättigheter. I förlängningen utgör detta ett hot mot demokratin.