Säpo

Aktörer som Säkerhetspolisen följer

Vi följer och bedömer aktörer som använder våld, hot och trakasserier för att påverka beslutsfattandet, hindra myndighetsutövningen eller inskränka den fria debatten – och som gör det för att de vill förändra samhället, ändra vårt styrelseskick eller kunna fortsätta tjäna pengar på sin kriminella verksamhet.

Ett samlingsnamn för detta är otillåten påverkan. Det rör sig både om aktörer som är politiskt motiverade och som drivs av ekonomiska intressen, alltså både politiskt motiverade aktörer i extremistmiljöerna och aktörer inom den grova organiserade brottsligheten.

I begreppet otillåten påverkan ingår också korruption, det vill säga när förtroendevalda eller myndighetsföreträdare inom ramen för sitt uppdrag eller sin yrkesutövning begår brott eller tjänstefel för att vara kriminella aktörer behjälpliga.

Att hindra motståndarna

Merparten av extremistmiljöernas otillåtna påverkan sker i form av hot och trakasserier, men skadegörelse förekommer också. Våld mot personer sker främst som ett resultat av dynamiken mellan vit makt-miljön och den autonoma miljön, bland annat i de våldsamma konfrontationer som uppstår mellan miljöerna, både i samband med stora offentliga manifestationer och vid mindre samlingar eller i form av riktade angrepp mot enskilda personer i deras hemmiljö. Syftet med aktionerna är att hindra motståndarna från att föra fram sitt politiska budskap, försöka förmå den som drabbas att ”hoppa av”, och alltså lämna sitt politiska engagemang, och att avskräcka andra från att engagera sig politiskt.

Även om det inte handlar om otillåten påverkan i strikt bemärkelse, det vill säga angreppen riktas inte mot samhällsföreträdare inom ramen för deras yrkesutövning, så handlar det om ideologiskt motiverade brott som i förlängningen utgör ett hot mot demokratin.