Säpo

Författningsskydd

Säkerhetspolisen skyddar demokratin, men vårt uppdrag är snävare än många tror. Säkerhetspolisen är exempelvis inte ensam om att skydda demokratin: även om skyddet av demokratin är vårt huvuduppdrag finns det viktiga delar av demokratin som vi inte hanterar. Vårt uppdrag gäller i första hand den demokratiska processen, det vill säga de grundläggande demokratiska funktionerna. 

Vi följer och bedömer aktörer som använder våld, hot och trakasserier för att påverka beslutsfattandet, hindra myndighetsutövningen eller inskränka den fria debatten – och som gör det för att de vill förändra samhället, ändra vårt styrelseskick eller kunna fortsätta tjäna pengar på sin kriminella verksamhet. Ett samlingsnamn för detta är otillåten påverkan. Det rör sig både om aktörer som är politiskt motiverade och som drivs av ekonomiska intressen, alltså både politiskt motiverade aktörer i extremistmiljöerna och aktörer inom den grova organiserade brottsligheten.

I begreppet otillåten påverkan ingår också korruption, det vill säga när förtroendevalda eller myndighetsföreträdare inom ramen för sitt uppdrag eller sin yrkesutövning begår brott eller tjänstefel för att vara kriminella aktörer behjälpliga.

Genom att exempelvis använda hot för att få våra politiker att avstå från att engagera sig i vissa frågor, myndighetsföreträdare att ändra sina beslut i ett visst ärende eller journalister att undvika att granska en viss företeelse kan aktörerna, oavsett bevekelsegrund, orsaka demokratin stor skada.

Men alla hot mot politiker, tjänstemän eller medieföreträdare kommer inte från aktörer som Säkerhetspolisen följer – och det är inte alla hotfulla kommentarer som utgör ett brott. Säkerhetspolisen utreder inte alla brott som dessa aktörer begår. Vi utreder inte heller alla hot och trakasserier som våra samhällsföreträdare utsätts för. De brottsutredningarna hanteras bäst av Polismyndigheten, som finns där brotten begås och gärningspersonerna vistas.

Säkerhetspolisen har inte heller något uppdrag att följa den grova organiserade brottsligheten som sådan, till exempel följa grupperingar eller brottsligheten i stort.

Systematiska brott mot demokratins funktioner

Vårt uppdrag gäller den allvarliga och den systematiska brottsligheten som riktas mot förtroendevalda, journalister eller myndighetsföreträdare när de utför sitt arbete, alltså brott som begås med anledning av den funktion de har i samhället. Arbetet sker i nära samverkan med Polismyndigheten och en rad andra myndigheter: vårt snäva uppdrag ger oss möjlighet att fokusera på en viss typ av brott och en viss typ av aktörer över tid, vilket i sin tur innebär att vi har god kunskap om den här typen av aktörer.

Den information vi har, och de bedömningar vi gör, lämnas på olika sätt över till Polismyndigheten för att den ska kunna anpassa eventuella skyddsåtgärder på bästa sätt. Vi bidrar också med resurser och verktyg, till exempel spaning och analys, för att misstänkta gärningspersoner ska kunna lagföras.